Ilmastohaasteeseen vastaaminen edellyttää ilmastopolitiikan vahvistamista ja valtavirtaistamista koko hallinnossa

Tiedote 171/2008

Tiukkenevat päästövelvoitteet edellyttävät maanantaina 9. kesäkuuta julkistetun selvityksen mukaan ilmastopoliittisen ohjauksen vahvistamista kaikilla hallinnon aloilla ja tasoilla. Valtioneuvoston kanslian Suomen ympäristökeskukselta (SYKE) tilaamassa selvityksessä tunnistetaan keskeisiä ilmastopolitiikan valtavirtaistamisen haasteita ja esitetään tekijöiden näkemyksiä niihin vastaamiseksi.

Ilmastopolitiikan valtavirtaistamisella pyritään siihen, että ilmastonsuojelu otetaan huomioon myös niillä aloilla, joiden päätehtävät eivät liity ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen. Valtavirtaistamisen ohella tulee huolehtia siitä, että politiikan eri lohkoilta annetaan nykyistä johdonmukaisempia viestejä tavoitellun kehityksen suunnasta (politiikkakoherenssi).

Valtaosa nykyisin käytössä olevista menettelyistä ja päätöksentekoprosesseista on syntynyt ennen ilmastohuolen voimistumista. Ilmastopolitiikka on viime vuosina laajentunut ympäristö- ja energiapolitiikan ulkopuolelle, ja voidaan kysyä, riittävätkö nykyiset käytännöt vastaamaan haasteeseen.

Selvityksessä SYKEn tutkijat esittävät lukuisia kehittämisehdotuksia, joista keskeisimmät liittyvät hallitusohjelmiin, talousarvioihin, vaikutusarvioihin sekä tutkimukseen:

 • Perusedellytys on ilmastopolitiikan pitäminen poliittisesti tärkeänä. Ilmastopolitiikan painoarvon tulee näkyä hallitusohjelmassa, ja pääministerin ja muiden ministerien tulee sitoutua ilmastonsuojeluun.
 • Eduskunnan tulee saada valtion talousarvioesityksessä riittävät arviot vaikutuksista ilmastopäästöihin. Vastaavanlaiset arviot tulisi sisällyttää ministeriöiden ja virastojen toiminta- ja taloussuunnitelmiin.
 • Säädösehdotusten vaikutusten arvioinnissa tulee nykyistä selvemmin kiinnittää huomiota mahdollisiin ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviin vaikutuksiin.
 • Ilmastoulottuvuutta tulee vahvistaa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnissa.
 • Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan työn kautta tulee käynnistää sellaista tutkimusta, joka palvelee ilmastopolitiikan valtavirtaistamista.
 • SYKEn tutkijat esittävät pohdittavaksi myös mm. ilmastopoliittisen asiantuntijaryhmän, ilmastoasiahenkilön viran sekä tutkimuksen ja päätöksenteon välisestä vuorovaikutuksesta vastaavan toimielimen perustamista.

  SYKEn selvitys on ensimmäinen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuuselonteon kahdestatoista kesän ja syksyn kuluessa valmistuvasta taustaselvityksestä. Selvitysten tuloksia otetaan soveltuvin osin huomioon tulevaisuusselonteon laadinnassa ja sitä seuraavassa jatkotyössä.

  Ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen ja politiikkakoherenssi -selvitys (Per Mickwitz, Paula Kivimaa, Mikael Hildén, Alec Estlander, Matti Melanen) on luettavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla osoitteessa www.vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko/aineistot.

  Lisätietoja: tutkija Paula Kivimaa, p. 020 490 2994, SYKE ja valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *