Jag heter Oras Tynkkynen och är grön riksdagsledamot och medlem i stadsfullmäktige i Tammerfors.

Till mitt civila yrke är jag journalist och till skolningen i det närmaste färdig pol.kand. Halva mitt liv har jag verkat inom medborgarrörelser.

I riksdagen verkar jag som viceordförande för miljöutskottet, som medlem i ekonomiutskottet och som suppleant i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. Jag leder de grönas trafikpolitiska arbetsgrupp och ansvarar i min riksdagsgrupp för klimat- och energipolitiken.

Jag vill bygga ett Finland där man klarar sig på studiestödet och där man stöder närvårdarnas arbete. Ett Finland, där vindkraften tas på allvar och masstrafiken fungerar, ett Finland, där kvinnornas karriär inom yrkeslivet inte stöter mot något glastak och där snuttjobbarna inte lämnas vind för våg. Ett Finland som bär sitt ansvar för världens fattiga och som önskar nyfinländarna välkomna. Ett Finland, där det finns tillräckligt med lärare i skolorna och där man får hjälp med mentala problem.

För tio år sedan gick jag med i politiken för att jag ville hjälpa till att lösa dom problem som pinar Finland och världen. Från suppleant i stadsfullmäktige har jag gått en lång väg till att bli riksdagsledamot och viceordförande i riksdagens miljöutskott.

Under årens lopp har jag fått mer erfarenhet och kunskap, men min dröm är densamma: en bättre värld för oss alla.

Mina valteman

1. Miljö: klimatförändringarna i styr.
Vi kan minska utsläppet till en hållbar nivå utan kärnkraft om vi effektiverar energiförbrukningen och satsar på förnybara energikällor. Spårtrafiken bör utvecklas och bilar med litet utsläpp bör gynnas. Dom gamla skogarna bör skyddas och Östersjön räddas.

2. Utkomst: grundlön till alla.
Människornas utkomst bör tryggas och det bör vara lönsamt att arbeta.. Grundlönen skulle ge klarhet i understödsdjungeln, skulle sporra till arbete och stöda människor under skiftande livssituationer. Redan före det borde dom minsta föräldrapengarna, pensionerna och studiestöden höjas.

3. Arbete: välfärd genom hållbar ekonomi.
Finland klarar sig inte på 2000-talet med recept från tidigare årtionden. Arbete, företagsamhet och välstånd kan vi skapa med kunnande, tjänster och hållbar teknologi. Dom onödiga snuttjobben bör rensas ut och vi bör försöka dela på arbetet. Vårt bästa konkurrensmedel är hög skolningsnivå.

4. Jämlikhet: alla är likvärda.
Alla människor bör ha samma rättigheter och samma skyldigheter oberoende av kön, hudfärg eller vem man älskar. Kostnaderna för föräldraskapet bör delas och kvinnliga och manliga par bör ha rätt till äktenskap.

5. Demokrati: allas röst bör höras
Tiden för dikterad politik och oligarki är över. Vi behöver mer öppenhet, diskussion och samarbete. Man bör lyssna på dom som använder tjänsterna och viktiga frågor bör avgöras genom folkomröstning. Mer om mina målsättningar i valet kan man läsa på finska under adress: http://www.oras.net/