Mitä mieltä olen…

A B E E H I J K L M N O P R S T V Y Ö

A

…ajoneuvoverosta? Päästöporrastusta pitää tiukentaa. Sähkö- ja biokaasuautot vapautettava verosta. Pitkällä aikavälillä ajoneuvovero korvattava tienkäyttömaksuilla.

…alkoholiverosta? Pitää korottaa. Veron alentaminen johti aikanaan alkoholiongelmien kasvuun. Hinnan ja saatavuuden säätely ovat tehokkaimpia tapoja vähentää alkoholin haittoja.

…alueellistamisesta? Valtion työpaikkoja on reilua olla eri puolilla maata, mutta nykyisiä toimintoja ei saa alueellistaa toimivuuden ja työntekijöiden kustannuksella. Ilmastovaikutukset on selvitettävä.

…asevelvollisuudesta? Uudistettava. Suomi on Kreikan ja Kyproksen ohella ainoa EU-maa, jossa kaikki nuoret miehet pakotetaan suorittamaan asevelvollisuus. Reiluin olisi naisille ja miehille yhtäläinen kansalaispalvelus, jonka voisi suorittaa joko puolustusvoimissa tai siviilissä.

…autoverosta? Päästöporrastusta tulee tiukentaa.

…avioliittolaista? Tulee uudistaa tasa-arvoiseksi mm. Ruotsin, Norjan ja Islannin tapaan. Kahdella toisiaan rakastavalla ihmisellä tulee olla oikeus avioliittoon sukupuolesta riippumatta. Olen tehnyt eduskunnassa aloitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista.

B

…biopolttoaineista? Parhaimmillaan hyvä osaratkaisu. Hyvillä biopolttoaineilla voidaan keventää ilmastotaakkaa, mutta huonoilla päinvastoin kasvatetaan päästöjä, tuhotaan luontoa ja lisätään nälkää. Hyviä raaka-aineita ovat jätteet ja sivutuotteet, huonoja mm. palmuöljy.

E

…eläinten oikeuksista? Vahvistettava. Tuotantoeläimillä tulee olla oikeus lajityypilliseen käytökseen. Eläimille kärsimystä aiheuttava teollinen hyväksikäyttö kuten nykymuotoinen broilerien kasvatus on vaiheittain korvattava humaanimmilla tavoilla. Ks. myös turkistarhaus.

…eläkeiästä? Työikäisten määrä vähenee ja eläkeläisten kasvaa. Eläkkeiden maksamiseksi myös tuleville sukupolville työuria tulee pidentää nopeuttamalla siirtymistä koulun penkiltä työelämään ja auttamalla jaksamaan töissä. Lisäksi voi olla tarpeen nostaa eläkeikää pohjoismaiselle tasolle.

…energiatehokkuudesta? Tärkein, kestävin ja halvin tapa vähentää päästöjä. Suomessa edelleen paljon mahdollisuuksia tehostaa energiankäyttöä kaikilla sektoreilla. Otettava energiapolitiikan kärkitavoitteeksi.

…EU:sta? Kannatan. Yhdessä unionin 27 jäsenmaata ovat vahvempia ja pystyvät ratkaisemaan globaaleja ongelmia kuten ilmastonmuutosta ja talouskriisiä. EU:n yhteistyötä pitää laajentaa ja syventää. Samalla EU:ta on demokratisoitava ja avoimuutta lisättävä.

…EU:n laajenemisesta? Kannatan. Uusia jäsenmaita voidaan ottaa, kunhan ne täyttävät kriteerit ja mm. kunnioittavat ihmisoikeuksia. Tulevaisuudessa unioniin kuuluvat toivottavasti kaikki Pohjoismaat ja Balkanin valtiot sekä Turkki.

F

…fossiilisista polttoaineista? Pitää ajaa vaiheittain alas. Niiden käyttö on tärkein ilmastopäästöjen lähde. Erityisesti öljy myös ehtyy vähitellen. Ks. myös hiilen talteenotto ja varastointi.

H

…hiilen talteenotosta ja varastoinnista? Voi auttaa leikkaamaan päästöjä Kiinan kaltaisissa kivihiilestä riippuvaisissa maissa ja mahdollistaa energian tuottamisen biomassalla negatiivisin päästöin.

I

…ilmastonsuojelusta? Kannatan lämpimästi. Suomen pitää pyrkiä edelläkävijäksi ilmastokriisin ratkaisemisessa. Samalla se on mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja ja teollisuutta.

J

…jätteenpoltosta? OK tiukoin ehdoin. Ei saa hankaloittaa jätteen synnyn ehkäisyä eikä kierrätystä. Pitää tuottaa tehokkaasti energiaa eikä saa aiheuttaa vaarallisia päästöjä.

K

…kannabiksesta? Käyttäjiä ei pidä rangaista, vaan auttaa heitä, jos he haluavat lopettaa.

…kehitysyhteistyöstä? Velvollisuutemme on auttaa maailman köyhimpiä. Kehitysyhteistyörahat pitää nostaa 0,7 %:iin bkt:stä. Meille riittää 99,3 %. Kehitysyhteistyöllä pelastetaan ihmishenkiä, edistetään tasa-arvoa ja ehkäistään turvallisuusongelmia.

…kilpailukyvystä? Maailma ei parane sillä, että Suomen talous kurjistuu. Kilpailukykymme voi rakentua vain osaamisen, tehokkuuden ja kestävyyden varaan. Yrittämiseen on kannustettava.

…korkeakouluista? Turvattava riittävä rahoitus. Korkeakouluihin tarvitaan enemmän opettajia ja opettajille enemmän aikaa opetukseen ja tutkimukseen. Samalla on vähennettävä aloituspaikkojen määriä aloilla, joilla koulutetaan nuoria suoraan kortistoon.

…kuntauudistuksesta? Olennaista ei ole kuntien määrä vaan laatu. Kuntarajat eivät saa olla este ja ihmisille pitää pystyä tarjoamaan tasokkaat palvelut. Verovaroja ei ole varaa haaskata hallintoon.

L

…Lex Nokiasta? Korjattava. Laki ajaa heikosti tavoitettaan yrityssalaisuuksien vuotojen tilkitsemisestä, mutta uhkaa kansalaisten oikeuksia.

…lukukausimaksuista? Vastustan. Maksuton opiskelu on Suomen valtti ulkomaisten opiskelijoiden houkuttelemisessa. Vaarana olisi maksujen laajeneminen suomalaisiin opiskelijoihin.

M

…maahanmuutosta? Ihmiset ovat aina muuttaneet rajojen yli – myös me suomalaiset. Väestön ikääntyessä tarvitsemme uusia käsipareja. Uussuomalaisten kotoutus ja kielikoulutus on hoidettava kunnolla. Kaikkien on kunnioitettava suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjä.

…maataloustuista? Suomessa on tärkeä tuottaa ruokaa aluepoliittisista, ekologisista ja huoltovarmuussyistä. Tuet pitää ohjata selvemmin ekologiseen ja eettiseen tuotantoon.

…metsiensuojelusta? Kannatan. Etelä-Suomen metsistä alle kaksi prosenttia on suojeltu. Osuus on vaiheittain nostettava 10 prosenttiin, jotta lajien hupeneminen voidaan pysäyttää.

N

…Natosta? En kannata. Suomella ei ole näköpiirissä syytä liittyä jäseneksi. Naton kanssa voidaan tehdä yhteistyötä kriisinhallinnassa. Suomen kannattaa keskittyä EU:n puolustuksen kehittämiseen.

O

…omaishoidosta? On sekä inhimillisin että taloudellisin tapa hoitaa ihmisiä. Omaishoidon tuki pitää siirtää Kelalle, jotta omaishoitajat olisivat tasa-arvoisessa asemassa eri puolilla maata.

…opintotuesta? Pitää sitoa elinkustannusten mukana nousevaan indeksiin. Asumistuki pitää ympärivuotistaa ja toiseen asteen opiskelijoiden tukea parantaa.

P

…perintöverosta? Lesken ja alaikäisen asemaa on parannettu ja veron alarajoja korotettu. Vero tulee säilyttää, sillä se tuottaa satoja miljoonia euroja. Perintöjen verottaminen tasaa varallisuuseroja vähentämättä kuitenkaan työnteon kannustimia.

…perustulosta? Kannatan. Perustulo turvaisi ihmisten toimeentulon, tekisi työn tekemisestä aina kannattavaa ja vähentäisi byrokratiaa. Erityisesti se auttaisi pätkätyöläisiä, opiskelijoita ja yrittäjiä. Ks. myös blogini perustulosta.

…pätkätöistä? Turhat pätkätyöt pitää karsia esim. sijaispankeilla ja puuttumalla pätkätöiden ketjuttamiseen. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa, ettei pätkätyö johda pätkäturvaan. Siis perustulo.

…pääomaverosta? Pitää korottaa maltillisesti, jotta hillitään tuloerojen kasvua, turvataan hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta ja hillitään veronkiertoa. Vero tulee myös muuttaa progressiiviseksi.

R

…raideliikenteestä? Erinomainen ratkaisu. Ratojen kuntoa pitää parantaa ja uusia ratoja rakentaa. Tampereen seudulla pitää aloittaa lähijunaliikenne ja Tampereella ottaa käyttöön ratikka.

…ratikasta? Tarvitaan Tampereelle. On kallis rakentaa, mutta tuo mittavia hyötyjä. Lisää joukkoliikenteen suosiota, vähentää ruuhkia, leikkaa päästöjä ja säästää rahaa käyttökuluissa.

…ruuhkamaksuista? Ks. tienkäyttömaksut.

S

…seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä? Kaikille yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Samaa sukupuolta oleville pareille tulee taata oikeus avioliittoon ja adoptioon.

…siviilipalveluksesta? Pitää lyhentää. Lyhin varusmiespalvelu on 6 kk, mutta siviilipalvelus kaksinkertainen. Palveluspaikkojen määrää pitää lisätä. Pitkällä aikavälillä paras ratkaisu kaikille yhtäläinen kansalaispalvelus, jonka voi suorittaa joko siviilissä tai puolustusvoimissa.

…sähkön hinnasta? Pidettävä kohtuullisena. Hintojen nousua voi hillitä edistämällä kilpailua sähkömarkkinoilla ja tehostamalla energiankäyttöä. Sähköverosta voisi tehdä progressiivisen, jotta kaikille turvattaisiin oikeus peruskulutustasoon edullisin kustannuksin.

T

…tienkäyttömaksuista? Kannatan. Suuret maksut ruuhka-aikaan suurissa kaupungeissa, koska haitat ovat suuria ja vaihtoehtoja piisaa. Pienimmät sinne, missä joukkoliikennettä ei ole tarjolla. Voisi korvata ajoneuvoveron. Oikein toteutettuna ei uhkaa yksityisyyden suojaa.

…turkistarhauksesta? Luovuttava siirtymäajan kuluessa.

…turpeesta? Ajettava turpeen energiakäyttö alas vaiheittain. Turve tuottaa enemmän ilmastopäästöjä kuin kivihiili, heikentää soiden monimuotoisuutta ja pilaa vesistöjä. Voi olla rajoitettu rooli puun tukipolttoaineena ja tuontikivihiilen korvaajana.

…turvapaikanhakijoista? Jokainen ansaitsee reilun kohtelun. Kielen oppineita ja työpaikan saaneita ihmisiä ei ole mitään järkeä karkottaa maasta. Väärinkäytöksiä ei tule hyväksyä.

…työttömyydestä? Valtava ongelma. Nykyisistä työpaikoista on pidettävä kiinni ja uusia luotava mm. palveluilla, kestävällä teknologialla ja luovalla taloudella. Ihmisten ei pidä antaa luisua pitkäaikaistyöttömyyteen. Perustulo kannustaisi ottamaan vastaan vaikka pieniäkin töitä. Ks. myös perustulo.

V

…vaalirahoituksesta? Valvottava tarkkaan. Yksittäisen ehdokkaan vaalikampanjan koolle on asetettava katto. Ks. myös kolumnini vaalirahoituksesta 2011 ja 2009 sekä yksi viidestä vaaliteestani v. 2007 vaaleissa: demokratia.

…vammaisten avustajista? Vaikeavammaisille ihmisille on turvattava oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Realistista lienee, että tavoite toteutuu vaiheittain, koska kyse ei ole pikkusummista.

…vanhustenhuollosta? Iso haaste. Siitä ei selvitä ilman, että ihmiset pysyvät terveempinä vanhetessaan – ja yhä useampi ikäihminen voi asua yhä pitempään omissa kodissaan palveluiden tukemana.

…vapaista ohjelmista? Erinomainen ratkaisu. Lisäävät riippumattomuutta ylikansallisista yhtiöistä, tuovat työtä Suomeen ja säästävät usein myös rahaa. Julkisen sektorin pitää näyttää esimerkkiä.

…verotuksesta? Tärkeä työkalu. Tarvitaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen. Siksi veroastetta ei pidä laskea, mutta painopistettä pitää siirtää työn verottamisesta ympäristön tuhoamisen verottamiseen.

…vesivoimasta? Tehostetaan nykyisiä voimaloita, ei rakenneta lisää. Luonnontilaisia vesistöjä ei ole järkeä tärvellä pienten sähkömäärien takia. Vapaa Vuotos ja Kollaja kestää.

Y

…ydinvoimasta? Ei lisää. Ydinvoima on moniongelmainen riskienergian muoto, joka perustuu ulkomaiseen teknologiaan, työhön ja polttoaineeseen. Onneksi lisäydinvoimaa ei tarvita – energiantarve pystytään turvaamaan kestävillä ratkaisuilla. Ks. myös vihreän kasvun malli.

…yrittäjyydestä? Tarvitaan lisää. Yritykset luovat työpaikkoja, palveluita ja innovaatioita. Yrittäjyyteen pitää kannustaa koulutuksessa ja yksinyrittäjien työllistämistä tulee helpottaa. Yrittäjille on taattava riittävä sosiaaliturva ja ihmisten on voitava yrittää myös uudelleen.

Ö

…öljyriippuvuudesta? Pitää murtaa. Vuoteen 2030 mennessä pitää vieroittautua öljyriippuvuudesta tehostamalla energiankäyttöä ja korvaamalla öljyä uusiutuvilla energianlähteillä.


Lisää kysymyksiä ja vastauksia vihreiden sivuilla

Päivitetty 11.6.2009