Kivenmurskaamojen ympäristövaikutukset

Eduskunnan puhemiehelle

Eri puolilla maata on parhaillaan vireillä useita kivenmurskaamohankkeita. Monet paikalliset asukkaat kokevat, ettei ympäristövaikutusten arvioinnissa ja luvituksessa oteta riittävästi huomioon kaikkia lähiympäristön ihmisten kannalta tärkeitä seikkoja. Huolta aiheuttavat kaavaillut kivenmurskaamot mm. Tampereella, Nurmijärvellä ja Oulun seudulla.

Murskaamojen toiminnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella 800/2010, jossa määritellään kivenmurskaamon vähimmäisetäisyys asuinrakennuksiin. Asetuksessa on säädetty myös mm. murskaamon jätehuollosta, melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoista ja pölyn leviämisen rajoittamisesta.

Kivenmurskaamosta voi kuitenkin aiheutua haittaa mm. alueen elinkeinoelämälle. Monien seutujen suosio matka- ja lomakohteena perustuu perinnemaisemaan ja luonnon koskemattomuuteen. Suuret fyysiset muutokset ympäristössä ja murskauksen aiheuttama melu voivat heikentää alueen vetovoimaa. Murskaamon tuottama aines on myös toimitettava myytäväksi, mikä kasvattaa liikennemääriä syrjäisillä teillä. Asukkaat kantavat huolta oman kylätien turvallisuudesta. Lisäksi käytettävät räjähdysaineet herättävät huolta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Otetaanko kivenmurskaamojen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja luvituksessa nykyään riittävästi huomioon lähiseudun asukkaiden kannalta tärkeitä tekijöitä, kuten yleinen turvallisuus, liikenneturvallisuus, maisematekijät ja mahdollisuudet harjoittaa luontoarvoille perustuvia elinkeinoja?

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012
Oras Tynkkynen /vihr
Satu Haapanen /vihr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *