Laki kuntalain 24 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Nykyisen kuntalain 24 §:n mukaan pormestarin valitsee kunnanvaltuusto. Hallituksen esityksessä (HE 8/2006 vp) ratkaisua perusteltiin sillä, että suora kansanvaali vahvistaisi pormestarin suhdetta valtuustoon ja täten heikentäisi valtuuston asemaa. Valtuuston valitseman pormestarin väitetään myös soveltuvan paremmin suomalaiseen kunnallishallintoon kuin kansan suoraan valitseman pormestarin.

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Suomessa kansa valitsee suoraan kunnanvaltuutetut ja kansanedustajat, ja presidentin valinnassakin on siirrytty valitsijamiesjärjestelmästä suoraan kansanvaaliin. Demokratiassa lähdetään siitä, että kansalaiset tietävät itse, kuka heidän arvojaan ja tavoitteitaan edustaa parhaiten.

Valtuuston valitsema pormestari edustaa kaksiportaista, liudennettua demokratiaa. Malli antaa vaikutelman, ettei luoteta kansalaisten kykyyn valita kunnan merkittävintä luottamushenkilöä.

Pormestarin valitseminen suoralla kansanvaalilla saattaisi heikentää valtuuston asemaa, mutta samalla se parantaisi kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Demokratiassa tavoitteena tulee olla turvata ensisijaisesti kansalaisten, ei heidän edustajiensa valta.

Pormestarinkin valinnassa tulee olla mahdollisuus suoraan kansanvaaliin. Vaali toivottavasti lisäisi äänestäjien kiinnostusta kunnan asioihin ja saattaisi nostaa äänestysaktiivisuutta. Teknisesti pormestarin vaali toimisi kuin kunnallinen kansanäänestys, mutta olisi sitova.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
kuntalain 24 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17. maaliskuuta 1995 annetun kuntalain (365/1995 vp) 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 578/2006 ja 30 §:n 2 momentti, seuraavasti:

24 §
Kunnanjohtaja ja pormestari

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Pormestarin valitsee valtuusto tai valinta tapahtuu sitovalla kunnallisella kansanäänestyksellä. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan ja pormestari on kunnan luottamushenkilö. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana.

30 §
Kunnallinen kansanäänestys

Kansanäänestys on neuvoa-antava. Kuitenkin 24 §:n mukainen pormestarin valintaa koskeva kansanäänestys on sitova.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2006

Oras Tynkkynen /vihr