Lakialoite puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan, että puoluerekisteriin pyrkivä yhdistys voi kerätä kannatusilmoituksia myös sähköisesti.

Verkkoasiointi on yleistynyt Suomessa koko ajan. Suomalaisista 90 prosenttia käyttää internetiä. Pankkiasioitaan verkossa hoitaa 82 prosenttia.

Kansalaisaloitelaki (12/2012) mahdollistaa jo kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten keräämisen myös sähköisesti. Epäjohdonmukaisesti tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole kerättäessä kannattajakortteja puolueen rekisteröimistä varten.

Puoluelain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yhdistyksellä tulee olla vähintään 5 000 äänioikeutettua kannattajaa, jotta se voidaan rekisteröidä puolueeksi. Puoluelain 3 §:n 1 momentissa todetaan, että puolueen rekisteröintihakemukseen on liitettävä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia kortteja käyttäen laadittu luettelo puolueen kannattajista. Luettelokortissa tulee olla kannattajan omakätinen allekirjoitus.

Mahdollisuus kerätä puolueiden kannattajakortteja sähköisesti edistää demokratian toteutumista, koska se madaltaa tosiasiallista kynnystä perustaa eri yhteiskunnallisia näkemyksiä edustavia puolueita. Muutoksesta ei synny merkittäviä lisäkuluja, koska tarvittava teknologia on jo käytössä kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten keräämistä varten. Sähköisten kannatusilmoitusten keräämisestä on saatu myönteisiä kokemuksia, eikä menetelmässä ole ilmennyt merkittäviä ongelmia. Kansalaisaloitelain 7 §:ssä määritellään tekniset vaatimukset sähköiselle kannatusilmoitusten keräämiseen tarkoitetulle järjestelmälle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

 

Laki

puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan puoluelain (10/1969) 3§:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kun se on laissa 372/2012, seuraavasti:

3 §


Rekisteröimishakemukseen on liitettävä:


4) oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisia kortteja tai kansalaisaloitelain 7 §:n vaatimukset täyttävän järjestelmän avulla sähköisesti kerättyjä kannatusilmoituksia käyttäen laadittu luettelo puolueen kannattajista.

 

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.
Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2013
Oras Tynkkynen /vihr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *