Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Partalan tutkimusaseman lakkauttaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Maamme ainoa luomututkimukseen erikoistunut tutkimusasema, Juvan Partala, lakkautetaan Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimipaikkaverkoston uudelleenjärjestelyjen yhteydessä. Tämä toimeenpanopäätös tehtiin 20.6.05.

Maa- ja metsätalousministeriön alaisessa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) varsinaista luomututkimusta on tehty vuodesta 1990 lähtien, jolloin Juvalla toimiva yhdistyspohjainen tutkimusyksikkö (Partala) liitettiin MTT:hen. Tuolloin Juvan kunta lahjoitti tutkimusrakennukset ja tutkimuspellot MTT:lle. Lahjoitus arvioitiin 3,6 miljoonan markan arvoiseksi.

Partalassa on kehitetty luomututkimuksen osaamista ja resursseja määrätietoisesti. Vuodesta 1996 Juvan luomututkimusasema on toiminut osana MTT:n Ympäristöntutkimusyksikköä muodostaen Ekologisen tuotannon vastuualueen (EKO) yhdessä Mikkelissä sijaitsevan Karilan tutkimusaseman kanssa. Karilan tutkimus kohdistuu ensisijassa muuhun kuin luomuviljelyyn.

EKOn tähänastinen toiminta on ollut tieteellisesti tuloksellista ja kustannustehokasta. Julkaisujen määrä, tutkijoiden korkea osuus koko henkilöstöstä ja ulkopuolisen rahoituksen suuri osuus – kaksi kolmannesta kokonaismenoista ilman investointeja – osoittavat, että EKOn toiminnan tehokkuus on koko MTT:n parhaimmistoa.

MTT on kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön johdolla sulkemassa Partalaa. Lakkauttamisen seurauksena koko henkilöstö siirtyy Mikkeliin. Suunnitelmat Partalan lakkauttamisen toteutuksesta ovat voimakkaassa ristiriidassa toiminnan kehittämisestä esitettyjen tavoitteiden kanssa. Ministeriön evästyksissä on erityisesti mainittu mm., että “ensisijaisesti tehostamiseen ei pyritä tutkimusasemia lakkauttamalla vaan muilla tehostamistoimilla” ja että “luomututkimuksen edellytyksiä vahvistetaan Etelä-Savossa”. Partalan tutkimusaseman lakkauttamisen ei edes oleteta tuovan säästöjä. Lakkautusperusteissa spekuloidut “pitkän aikavälin tehokkuushyödyt” ovat arvailujen varassa.

Muutostöiden jälkeen tutkijoiden toimintaympäristö heikkenee ratkaisevasti nykyisestä. MTT:n toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmassa korostettu tutkijoiden “kriittinen massa” ei luomututkimuksessa lisäänny, koska tavanomaisen maatalouden, marjojen ja yrttien tutkimus jatkuu Karilassa entisessä laajuudessaan. Henkilöresursseja ei ole tarkoitus lisätä eikä edes suunnata olemassa olevia henkilöresursseja tavanomaisesta maataloustutkimuksesta luomun tutkimukseen.

Lakkautus ei myös palvele alueiden kehittämistä. Ilman Juvan kunnan aktiivista roolia Partalaa – ja samalla luomututkimusta MTT:ssä nykylaajuudessaan – ei olisi olemassa. Juvan panostus luomututkimukseen on ollut vuosien saatossa huomattava. Partalan toiminnan jatkumiseksi kunta on esittänyt kirjallisen sitoumuksen 40 000 euron vuotuisesta kuntarahoituksesta seuraavan viiden vuoden ajan. Lisäksi se tarjoaa käyttöön lisäpeltoja ja toimistokäyttöön soveltuvia tiloja. Tällaisella lisärahoituksella olisi ollut mahdollista vahvistaa luomututkimusta varovaisestikin arvioituna kahdella tutkijahenkilötyövuodella. MTT kieltäytyi Juvan kunnan tarjouksesta.

Henkilöstön siirtäminen pois hyvin toimivasta tutkimusympäristöstä ja lähes 20 vuotta luomuviljeltyjen koepeltojen parista aiheuttaa lisäkustannuksia valtiolle, vaikeuttaa itse tutkimuksen tekoa ja on toimenpiteenä vastoin kaikkien luomututkimuksen sidosryhmien toiveita. Riskinä on, että alueen viljelijöiden ja tutkijoiden saumaton yhteistyö kärsii ja uusien hankkeiden käynnistäminen vaikeutuu.

MTT:n toimet uhkaavat vakavasti luomututkimuksen laatua ja uskottavuutta. Ulkomailla luomututkimuksen organisoinnissa korostetaan luomun omaleimaisuutta ja erityisyyttä ja vahvistetaan luomuun erikoistuneita rakenteita. Suomessa tehty ratkaisu merkitsee päinvastaista – tutkimus etäännytetään käytännön luomuviljelystä. Päätös syöksee luomututkimuksen epäjärjestyksen tilaan ajankohtana, jolloin olisi tärkeää käyttää kaikki mahdolliset keinot kotimaisen maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Luomututkimusaseman lakkauttaminen ja luomututkijoiden toiminnan edellytysten heikentäminen antavat erikoisen signaalin maa- ja metsätalousministeriön linjaamiin kansallisiin luomutavoitteisiin nähden.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Katsooko hallitus, että MTT:ssä luomututkimukseen kohdistuvat toimenpiteet ovat maa- ja metsätalousministeriön antamien evästysten mukaiset ja onko hallitus linjannut kansallisesti, että Suomessa luomututkimuksen resursseja ja toimintaedellytyksiä ajetaan alas poiketen aiemmin julkisesti esitetyistä virallisista kansallisista ja EU -tason tavoitteista?

Helsingissä 21. päivänä kesäkuuta 2005

Oras Tynkkynen /vihr
Erkki Pulliainen /vihr
Tarja Cronberg /vihr

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan vastaus eduskunnan sivuilla.