Määrärahan osoittaminen alueellisille ympäristökeskuksille

Eduskunnalle

Alueellisille ympäristökeskuksille kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalan tehtävinä ympäristönsuojelua, alueidenkäyttöä, rakentamisen ohjausta, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa, ympäristötutkimusta ja seurantaa koskevat asiat sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialalta vesivarojen käytön ja hoidon tehtävät. Alueellisten ympäristökeskusten toiminta tukee alueellista kehitystä, hyvää elinympäristöä sekä ympäristön ja luonnon suojelua alueellaan.

Ympäristökeskuksille on tullut jatkuvasti lisää velvoitteita erityisesti Euroopan unionin ympäristölainsäädännöstä. Esimerkiksi vesipolitiikan puitedirektiivi asettaa yleisiä tavoitteita suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Tähän kuluu alueellisilta ympäristökeskuksilta jopa 25 henkilötyövuotta ensi vuoden aikana. Uudistunut luonnonsuojelulaki määrää, että alueellisen ympäristökeskuksen on saatuaan metsäkeskukselta metsälain 14 b §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ryhdyttävä toimenpiteisiin liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn määrittämiseksi. Pelkästään tähän arvioidaan kuluvan kuusi henkilötyövuotta ensi vuoden aikana.

Kumpaankaan näistä velvoitteista ei ole hallituksen talousarvioesityksessä varattu lisää rahaa, vaan ympäristökeskusten pitäisi kohdentaa määrärahojaan uudelleen. Vähennykset kohdistuvat keskusten muuhun toimintaan. Kuitenkin jo nyt alueellisilta ympäristökeskuksilta puuttuu varoja mm. luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden, suojelemattomien metsäkohteiden sekä uhanalaisten lajien elinympäristöjen kartoitukseen.

Myös uuden palkkausjärjestelmän kuluista osa koituu ympäristökeskusten maksettavaksi. Vuodesta 2005 ympäristökeskusten toimintamenomomentilta palkatun henkilöstön työaikaa onkin hallituksen esityksen mukaan tarkoitus vähentää 10 henkilötyövuotta. Esitys ei myös ota riittävästi huomioon yleistä kustannustason nousua.

Voimavarojen ja velvoitteiden välisen kuilun leveneminen uhkaa rapauttaa ympäristökeskusten toimintamahdollisuuksia huolestuttavalla tavalla. Ympäristökeskusten toiminnan turvaamiseksi keskusten perustoimintaedellytysten tulee olla kunnossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2006 talousarvioon momentille 35.40.21 lisäyksenä 600 000 euroa alueellisten ympäristökeskusten toimintamenoihin.

Helsingissä 23. päivänä syyskuuta 2005

Oras Tynkkynen /vihr