Määrärahan osoittaminen energiatukeen

Eduskunnalle

Tämä esitys on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen edellyttää hallitukselta pitkäjänteisiä toimia ja ennakoitavissa olevaa tukitasoa. Uusiutuvien energialähteiden kilpailukyvyn parantamisessa avain-asemassa on teknologian kehittäminen. Eduskunnan keväällä 2001 hyväksymässä kansallisessa ilmasto-ohjelmassa todetaan, että Kioton ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen suunnattavan vähintään 33 500 000 euroa julkista energiatukea vuosittain vuoteen 2010 saakka. Kansallisessa ilmastostrategiassa linjataan investointituen lisäksi kolme muuta instrumenttia, joiden avulla uusiutuvan energian tuotantoa edistetään siten, että Suomi pystyy vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Kioton sopimuksen edellyttämässä aikataulussa. Nämä kolme muuta instrumenttia ovat verotuki, uuden teknologian kehittäminen ja uuden rahoitusinstrumentin kehittäminen suurille demonstraatiohankkeille.

Viimeksi eduskunta edellytti hallituksen toteuttavan kansallisen ilmasto-ohjelman päätökset liittäessään ydinvoiman lisärakentamista koskevan periaatepäätöksen reunaehdoksi uusiutuvien energia-lähteiden käytön edistämistä ja energian säästöä koskevat ponnet. Lisäksi uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman uudessa versiossa esitetään uusiutuvien energialähteiden käytölle ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotannon lisäämiselle korkeampaa tavoitetasoa kuin tähän saakka. Vuoteen 2003 saakka toteutunut energiatuki on vuosittain jäänyt noin 10 000 000 euroa alle ilmasto-ohjelman tavoitteen. Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarvioksi ei korjaa tilannetta. Siinä energiatukeen esitetään 27 700 000 euroa. Määräraha jää noin 6 000 000 euroa alle kansallisessa ilmasto-ohjelmassa linjatun tarvetason. Tämän vuoksi myös uusittu uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma voidaan unohtaa, koska rahaa siinä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen ei ole.

Ilmastostrategian ja keväällä 2002 tehdyn ydinvoiman lisärakentamista koskevan periaatepäätöksen yhteydessä hyväksyttyjen lausumien valossa demonstraatiohanketuen sisällyttäminen energiatuen myöntämisvaltuuksiin on välttämätöntä. Myös uudistetussa uusiutuvien energialähteiden edistämis-ohjelmassa todetaan, että esimerkiksi tuulivoiman rakentamisen edistäminen toivotussa aikataulussa edellyttää hankerahoitusta demonstraatiohanketuen puolelta. Vain suuriin demonstraatiohankkeisiin tarkoitetun tuen avulla on mahdollista päästä uuden energiateknologian, kuten tuulivoiman, laaja-mittaiseen ja nopeutuvaan käyttöönottoon tulevaisuudessa myös Suomessa. Demonstraatiohankkeiden edistämiseen olisi ilmastostrategian mukaan varattava 17-34 miljoonaa euroa noin joka kolmas vuosi. Ensi vuodelle on demonstraatiohanketukea varattava 8 000 000 euroa. Kokonaisuudessaan on energiatukea näin ollen korotettava kokonaisuudessaan 14 000 000 eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2005 talousarvioon momentille 32.60.40 lisäyksenä 14 000 000 euroa energiatuen korottamiseen käytettäväksi uusiutuvien energialähteiden käytön ja energiansäästön edistämiseen sekä demonstraatiohanketukeen.

Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2004

Oras Tynkkynen /vihr