Määrärahan osoittaminen lähialueyhteistyöhön, erityisesti pohjoisen ulottuvuuden ympäristöhankkeisiin

Eduskunnalle

Lähialueyhteistyöhön käytettyjen määrärahojen tasoa on viime vuosina pikku hiljaa hilattu alaspäin. Ensi vuoden talousarviossa momentille esitetään 22,5 miljoonaa euroa, jonka käyttö jakautuu lukuisiin pieniin hankkeisiin. Lähialueyhteistyömomentilta rahoitetaan myös pohjoisen ulottuvuuden ympäristöhankkeita, joista suuri osa on kumppanuushankkeita. Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuushankkeina on jo toteutettu lukuisia projekteja ja suuria kokonaisuuksia odottaa rahoitusta, niiden joukossa Laatokan puhdistaminen 500 miljoonalla eurolla.

Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuudessa on Pohjoismaiden investointipankin (NIB) johdolla kehitetty ainutlaatuinen, toimiva kansainvälinen rahoitusmalli. Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon rakennushankkeeseen koottiin EU:n, Suomen, Ruotsin avustukset sekä kansainvälisten rahoituslaitosten (NIB, Euroopan investointipankki EIB, Euroopan jälleenrakennuspankki EBRD) lainoitus. Myös Pietarin Krasnyi Bor -ongelmjätelaitos on yhteistyöstä hyvä esimerkki. Sitä koskevaa yhteistyötä on rahoitettu niin kahdenvälisin Suomen lähialuevaroin kuin Tacis-raja-alueohjelmastakin.

Lähialueyhteistyömomentin selvitysosassa todetaan, että “osana lähialueyhteistyötä edistetään monenvälisen rahoituksen hyödyntämistä erityisesti Luoteis-Venäjällä. Kansainvälisten rahoituslaitosten kautta voidaan kanavoida tukea hankkeille, jotka Luoteis-Venäjän ohella vaikuttavat myös laajemmin Venäjällä tai muissa Suomen lähialuestrategian yhteistyömaissa silloin kun se on poliittisista tai taloudellista syistä tarkoituksenmukaista. Yhteisrahoitushankkeiden lisäksi lähialueyhteistyön rahoitusta suunnataan teknisen avun rahastoihin ja asiantuntijatoimintaan kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Hallitusohjelman mukaisesti osallistutaan Itämeren suojeluun Luoteis-Venäjän, erityisesti Pietarin jätevesihuollon kehittämishankkeilla.”

Tuoreimmat selvitykset ovat vahvistaneet, että Itämeren suojelu tarvitsee entisestään tehostettuja toimenpiteitä. Avainasemaan ovat nousseet Pietarin kaupungin jätevedet, joiden puhdistamisessa seuraava suuri, välttämätön hanke on pohjoinen jätevedenpuhdistamo. Suomen osuus Pietarin äskettäin vihityn lounaisen jäteveden puhdistamon 190 miljoonan euron kustannuksista oli 11,3 miljoonaa euroa. Pienellä panostuksella saatiin aikaan merkittävä parannut Itämeren tilaan. Suomen tulee oman ja koko Itämeren alueen edun nimissä edistää myös Pietarin pohjoisen jätevedenpuhdistamon rakentamishanketta kiirehdityssä aikataulussa ja varautua hankkeen läpiviemiseen myös taloudellisesti.

Edellä mainitun perusteella esitämme, että lähialueyhteistyömomentille lisätään 10 miljoonaa euroa kohdennettavaksi erityisesti pohjoisen ulottuvuuden ympäristöhankkeisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 talousarvioon momentille (24.50.66 ) lisäyksenä 10 000 000 euroa lähialueyhteistyöhön, erityisesti pohjoisen ulottuvuuden ympäristöhankkeisiin.

Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 2006

Oras Tynkkynen /vihr