Määrärahan osoittaminen uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön edistämiseen sekä demonstraatiohanketukiin

Eduskunnalle

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiansäästöä pyritään edistämään investointituella ja suurten demonstraatiohankkeiden tuella. Investointituki on hanketyypistä riippuen enimmillään 25-40 % investointikustannuksista. Suurinta tukea voidaan myöntää tuulivoimaa ja muuta uutta tekniikkaa hyödyntäville hankkeille.

Vuonna 2004 tukia myönnettiin yhteensä 33,5 miljoonaa euroa, josta noin puolet meni puuenergian, runsas neljännes energiansäästön ja kymmenys tuulivoiman edistämiseen. Kuluvana vuonna tuki on edellisvuoden tasolla.

Epävarmuus tuen määrästä ja yleensä sen saamisesta hankaloittaa merkittävästi investointipäätösten tekemistä. Tämä näkyy mm. tuulivoiman kansainvälisesti vertailtuna huomattavan hitaana etenemisenä.

Investointitukea tulee kehittää niin, että markkinatoimijoilla on varmuus sen jatkuvuudesta ja tasosta. Samalla tuen määrää on olennaisesti lisättävä, jotta kestävän energiatekniikan käyttöönotto saadaan ilmastotavoitteiden edellyttämään nopeaan nousuun. Vihreät esittävät tuen tason kolminkertaistamista hallituksen esitykseen verrattuna.

Päästökauppa muuttaa tukien tarvetta mutta ei poista sitä. Koska päästökauppa luo taloudellisen kannustimen uusiutuvien energianlähteiden käytölle, voidaan investointituki suunnata erityisesti uusimman, kokeiluasteella olevan teknologian, kuten biomassan, kaasutuksen ja merituulivoiman, soveltamiseen.

Demonstraatiotuella voitaisiin uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman mukaan rahoittaa joka kolmas vuosi suuri (luokkaa 17-34 milj. euroa) uuden teknologian hanke. Ensimmäistä kertaa tämä tuki sisällytettiin vuoden 2003 budjettiin 9,6 miljoonan suuruisena. Demonstraatiohankkeiden, kuten merituulipuistojen, tukeen on varattava riittävä rahoitus. Vihreät esittävät 10 miljoonan euron varaamista investointituesta demonstraatiohankkeiden rahoitukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2006 talousarvioon momentille (32.60.40) lisäyksenä 70 000 000 euroa uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön edistämiseen sekä demonstraatiohanketukiin.

Helsingissä 26. päivänä syyskuuta 2005

Oras Tynkkynen /vihr