Määrärahan osoittaminen ympäristöministeriön toiminta- ja palkkamenoihin

Eduskunnalle

EU:n ja sitä kautta Suomen tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen vuoteen 2010 mennessä (kuudes ympäristöä koskeva Euroopan yhteisön toimintaohjelma). Tavoite 2010 sisältyy myös vuonna 1999 hyväksyttyyn Kansalliseen metsäohjelmaan. Suomen luonnonsuojelulain (1096/1996) yhtenä keskeisenä tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Myös valtion vuoden 2007 talousarviossa ympäristöministeriön hallinnonalan perusteluissa mainitaan tavoitteena luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen hidastuminen.

Suomen eliöstössä on noin 20 000 metsälajia, joista 7 000 lajin uhanalaisuutta on arvioitu. Arvioiduista metsälajeista 62 on hävinnyt ja 564 on uhanalaisia. Mukaan lukien lajit, joiden uhanalaisuutta ei ole pystytty arvioimaan, kokonaisluvut olisivat todennäköisesti noin 100 hävinnyttä ja noin 1 600 uhanalaista. Näiden lisäksi sadat metsälajit ovat alueellisesti uhanalaisia eli niiden levinneisyysalue on supistumassa ja kannat taantumassa.

Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsiensuojelutilannetta pohtinut työryhmä arvioi, ettei nykyisillä suojelualueilla turvata kaikkia uhanalaisia tai taantuneita metsälajeja. Alueella korostuu erityisesti lehtojen, rehevien kangasmetsien, korpien ja luonnontilaisen kaltaisten metsien sekä näistä elinympäristöistä riippuvaisten lajien lisäsuojelun tarve.

Lajiston tuntemus on Suomessa maailman huippuluokkaa. Tästä huolimatta viime vuosi-kymmeninä tehdyt uhanalaisselvitykset ovat osoittaneet, että kaksi kolmasosaa maamme eliölajeista on jäänyt uhanalaisarviointien ja samalla kaikkien suojelutoimien ulkopuolelle. Uhanalaisten luontotyyppien selvitystila on vielä huonompi kuin lajien. Ensimmäinen arviointi luontotyyppien uhanalaisuudesta valmistuu vuonna 2007.

Ympäristöministeriön määrärahat vuodelle 2007 ovat nyt vähäisemmät kuin tälle vuodelle varatut. Ympäristöministeriön toimintamenoihin on varattu 2 497 000 euroa viime vuotta vähemmän. Lisäksi ympäristöministeriön tutkimus-, kehitys- ja suunnittelurahoista on kadonnut 2 926 000 euroa, kun budjetin 2006 momentin 35.99.22 (Kehittäminen ja suunnittelu) tehtäviä siirrettiin vuoden 2007 budjettiesityksen momentille 35.01.21.

Rahojen väheneminen uhkaa muun muassa monimuotoisuuden tutkimushankkeita. EU:n Life+-asetuksen valmistelu on kesken, eikä ole vielä varmuutta voiko rahasto osallistua kansallisten keskusten kuluihin. Jos niin kävisi, se olisi kuitenkin projektirahoista pois ja pahentaisi ympäristöministeriön kokonaisrahoituksen pulaa.

Momentin 35.01.21 määrärahoja tulee edellä kuvatuista syistä lisätä eikä vähentää.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2007 talousarvioon momentille 35.01.21 lisäyksenä 5 423 000 euroa ympäristöministeriön tutkimus-, kehitys- ja suunnittelurahoihin sekä palkkamenoihin.

Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 2006

Oras Tynkkynen /vihr