Metsähallitukselle asetettava tulostavoite

Eduskunnalle

Lokakuussa 2005 maa- ja metsätalousministeriö alensi Metsähallituksen vuoden 2005 tulostavoitetta 51,6 miljoonaan euroon ja siitä tehtävää tuloutustavoitetta 51,1 miljoonaan euroon. Vuoden 2007 tulostavoitteeksi MMM on asettanut Metsähallituksen liiketoiminnalle 62,5 miljoonaa euroa ja tuloutustavoitteeksi 59,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 tavoite on kova ja aiheuttaa ongelmia valtionmaiden monikäytölle ja monimuotoisuudelle, koska valtaosa liikelaitoksen tuotosta tulee metsien päätehakkuista. Valtion metsillä on suuri merkitys luonnonsuojelualueverkoston runkona ja talousmetsien luonnonhoidossa.

Eduskunnan ympäristövaliokunta kiinnitti huomiota lausunnossaan vuoden 2004 valtion talousarviosta (YmVL 15/2003 vp) Metsähallituksen tulostavoitteeseen erityisesti Ylä-Lapin osalta. Valiokunnan mukaan Metsähallituksen tulostavoitetta Ylä-Lapissa asetettaessa on otettava huomioon, että se sallii kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti paikallisten olojen huomioon ottamisen ja hakkuiden suuntaamisen mahdollisimman haitattomasti sekä pehmeämpien hakkuutapojen käytön ja energiapuun talteenoton ja hyödyntämisen, vaikka se ei olisi liiketaloudellisesti perusteltua. Valiokunta kantaa myös huolta Metsähallituksen tuloutustavoitteesta ja korostaa, että ylimitoitettu tuloutustavoite lisää Metsähallituksen painetta nostaa hakkuutavoitteitaan.

Valtion metsien hakkuut haittaavat metsien virkistyskäyttöä koko maassa. Vaikka Metsähallituksella on lakisääteinen velvollisuus huolehtia valtionmetsien monimuotoisuudesta, monien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien hakkuusuunnitelmia on perusteltu ja tullaan varmasti myös vastaisuudessa perustelemaan korkealla tulostavoitteella.

Metsätalous haittaa myös valtion metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämis- ja ennallistamismahdollisuuksia. Pohjois- ja Itä-Suomessa valtion omistamien luonnonmetsien hakkuut aiheuttavat jatkuvia ristiriitoja myös matkailuelinkeinon ja porotalouden kanssa.

Näiden syiden takia on perusteltua, että Metsähallituksen tulostavoite (momentti 30.63) pidetään vuonna 2005 lasketulla tasolla 51,6 miljoonassa eurossa ja tuloutustavoite 51,1 miljoonassa eurossa myös vuonna 2007.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2007 talousarvioon luvun 30.63 perusteluihin maininnan, että Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoite vuodelle 2007 on 51,6 miljoonaa euroa ja että Metsähallituksen voitosta tuloutetaan vuonna 2008 valtiolle 51,1 miljoonaa euroa.

Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 2006

Oras Tynkkynen /vihr