Metsähallituksen tulostavoitetta koskevan perustelutekstin muuttaminen

Eduskunnalle

Tämä aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Hallitus aikoo tulouttaa valtiolle liikelaitoksena 1.1.2005 aloittavan Metsähallituksen vuoden 2005 voitosta 69,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 7 prosentin tuottoa peruspääomalle. Hallituksen Metsähallitukselle asettama tuottotavoite on kova ja se aiheuttaa ongelmia valtionmaiden monikäytölle ja monimuotoisuudelle, koska valtaosa liikelaitoksen tuotosta tulee metsien päätehakkuista. Tähän kiinnitti eduskunnan ympäristövaliokunta huomiota lausunnossaan vuoden 2004 valtion talousarviosta (YmVL 15/2003 vp) huomiota Metsähallituksen tulostavoitteeseen erityisesti Ylä-Lapin osalta. YmV:n mukaan metsätalouden ja porotalouden yhteensovittamisessa ei ole Ylä-Lapissa täysin onnistuttu, vaikka se on ollut yksi Metsähallituksen tavoitteista alueella. Valiokunnan mukaan Metsähallituksen tulostavoitetta asetettaessa on Ylä-Lapin osalta otettava huomioon, että se sallii kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti paikallisten olojen huomioon ottamisen ja hakkuiden suuntaamisen mahdollisimman haitattomasti sekä pehmeämpien hakkuutapojen käytön sekä energiapuun talteenoton ja hyödyntämisen, vaikka se ei olisi liiketaloudellisesti perusteltua. Valiokunta katsoo, että Metsähallituksella on myös velvoite huolehtia työllistämisestä alueella.

Valtion metsien hakkuut haittaavat metsien virkistyskäyttöä koko maassa. Vaikka Metsähallituksella on lakisääteinen velvollisuus huolehtia valtionmetsien monimuotoisuudesta, monien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien hakkuusuunnitelmia on perusteltu ja tullaan varmasti myös jatkossa perustelemaan korkealla tulostavoitteella. Etelä- ja Länsi-Suomessa metsätalous haittaa myös metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämis- ja ennallistamismahdollisuuksia. Pohjois- ja Itä-Suomessa valtion omistamien luonnonmetsien hakkuut aiheuttavat jatkuvia ristiriitoja myös matkailuelinkeinon ja porotalouden kanssa. Näiden syiden takia on perusteltua, että Metsähallituksen tuloutus valtion talousarvioon vuonna 2005 lasketaan puoleen, eli 33,1 miljoonaan euroon ja että vuonna 2006 Metsähallituksen voitosta tuloutetaan valtiolle 34,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 3,5 prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää valtion vuoden 2005 talousarvioon momentin 30.60.24 perusteluihin maininnan, jonka mukaan Metsähallituksen tuloutus valtion talousarvioon vuonna 2005 on 33,1 miljoonaa euroa ja että Metsähallituksen voitosta tuloutetaan vuonna 2006 valtiolle 34,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 3,5 prosentin tuottoa sijoitetulle pääomalle.

Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2004

Oras Tynkkynen /vihr