Seksialan työntekijöiden yhdistymisvapauden toteutuminen

Eduskunnan puhemiehelle

Seksialan Liitto SALLIn perusilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi jätettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) 16.12.2002. Yhdistys ei kolmen vuoden odottelun jälkeenkään ole saanut rekisteröintipäätöstä. Yleensä yhdistyksen rekisteröimisaika on 2-3 kuukautta.

SALLIn tarkoituksena on edistää seksialalla työskentelevien ihmisoikeuksia, hyvinvointia, työturvallisuutta, ammattitaitoa, työtä koskevia vaikutusmahdollisuuksia ja yhteisiä etuja; ehkäistä ja vähentää seksialaan liittyviä ongelmia, haittoja ja väärinkäytöksiä; edistää yleistä seksuaaliterveyttä ja jokaiselle ihmiselle kuuluvaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta; sekä ehkäistä seksuaalista ahdistelua, hyväksikäyttöä ja väkivaltaa.

Seksiala käsitteenä kattaa lakien mukaisen ammatinharjoittamisen, työn ja yritystoiminnan. Alalla työskentelevien kannalta on tärkeää, että he voivat paremmin itse vaikuttaa työskentelyolosuhteisiinsa ja että he tietävät lailliset oikeutensa ja velvollisuutensa.

Seksityöntekijöiden pitää maksaa veroja ja noudattaa lakeja niin kuin muidenkin ammatinharjoittajien. Käytännössä heidän on kuitenkin vaikea saada neuvontaa esimerkiksi kirjanpidon ja verotuksen hoitamiseen. Lisäksi eri viranomaisten seksityöntekijöille antamat ohjeet ovat usein olleet keskenään ristiriitaisia. SALLIn yhtenä keskeisenä toimintamuotona on antaa seksityöntekijöille neuvontaa veroista, kirjanpidosta ja muista lakiin ja oikeusturvaan liittyvistä kysymyksistä.

PRH:n joulukuussa 2003 antamassa välipäätöksessä yhdistystä pyydettiin korjaamaan säännöistään eräitä kohtia. Yhdistys toimitti korjatut säännöt PRH:een määräaikaan mennessä kesäkuussa 2004.

Yhdistystä pyydettiin myös muuttamaan nimensä, sillä yhdistysrekisterissä oli jo Salli ry -niminen järjestö. Seksialan Liitto SALLIn käsityksen mukaan ehdotetulle yhdistyksen nimelle ei ole laillista estettä, sillä Salli ry tarjoutui muuttamaan oman nimensä. SALLI-nimestä luopumista ei yhdistyksessä pidetty järkevänä, koska yhdistyksen lyhenne SALLI oli jo käytännössä vakiintunut sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kontakteissa. Yhdistyksellä oli myös jo vakiintunut www-osoite www.salli.org siihen liittyvine sähköpostiosoitteineen.

Seksialan Liitto SALLI on edelleen kolmen vuoden odottelemisen jälkeen rekisteröimättä. Yhdistys on toistuvasti kiirehtinyt PRH:ta. Rekisteröinnin viipyminen rajoittaa, estää ja haittaa yhdistyksen toimintaa oleellisesti.

Suomen perustuslain 13 §:n mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus, johon sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Niin yksinkertaisen asian kuin yhdistyksen rekisteröinnin ei tulisi kestää vuosikausia. Pitkittynyt viivyttely antaa aihetta epäillä, ettei perustuslain mukainen yhdistymisvapaus ehkä toteudu Suomessa seksityöntekijöille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Onko hallituksen mielestä kohtuullista, että järjestäytymistä rajoitetaan viivyttämällä yhdistyksen rekisteröintiä useita vuosia ja mitä hallitus aikoo tehdä seksialalla toimivien ihmisten perustuslaissa turvatun yhdistymisvapauden toteuttamiseksi?

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2005

Oras Tynkkynen /vihr

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen vastaus eduskunnan sivuilla.

> SALLIn tiedote 17.1.2006
> SALLIn selvitys yhdistyksen rekisteröinnin vaiheista 2002-2005
> SALLIn avoin kirje yhdistysrekisterijohtaja Helmiselle