Syrjivä työpaikkailmoittelu työministeriön sivuilla

Eduskunnan puhemiehelle

Vuonna 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain tarkoitus on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. Lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on muun muassa työhönottoperusteista. Lain 6 §:n mukaan “ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Syrjinnällä tarkoitetaan mm. “sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä)”. Yhdenvertaisuuslain 7 §:n mukaan välittömänä syrjintänä ei kuitenkaan pidetä sellaista erilaista kohtelua, jonka perusteena on työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus.

Rikoslain 47 luvun 3 §:n mukaan työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Yhdenvertaisuus on turvattu myös Suomen perustuslain 6 §:ssä.

Turun ja Porin työsuojelupiiri antoi 1.2.2006 lausunnon turkulaisen Duell Office Oy:n tammikuussa julkaisemasta työpaikkailmoituksesta. Yritys haki lehti-ilmoituksessaan myyntineuvottelijoita, joilla tulee olla “varusmiespalvelus suoritettuna”. Työsuojelupiirin lausunnossa todetaan, että “työsuojelutoimiston käsityksen mukaan työnantajalla ei ole ollut yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua työtehtävien laatuun tai niiden suorittamiseen liittyvää todellista ja ratkaisevaa vaatimusta edellyttää varusmiespalveluksen suorittamista myyntineuvottelijan työtehtävissä. Työnantajalla ei ole myöskään ollut rikoslain mukaista painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijat epäedulliseen asemaan, jos he eivät ole suorittaneet varusmiespalvelusta.” Lisäksi työsuojelupiiri toteaa, että “mainittu vaatimus syrjii esimerkiksi varusmiespalvelusta suorittamattomia naisia, varusmiespalveluksesta uskonnollisen tai eettisen vakaumuksen johdosta kieltäytyneitä, siviilipalveluksen suorittaneita, terveydellisin perustein varusmiespalveluksesta vapautettuja”.

Työministeriön www-sivuston “avoimet työpaikat” -osastossa esiintyy paljon työpaikkailmoituksia, joissa hakijoilta edellytetään esim. “armeijan käymistä”, “asepalveluksen suorittamista” tai “asevelvollisuuden suorittamista”. 9.2.2006 siellä oli esillä ainakin 15 ilmoitusta, joissa esitettiin mainittuja tai vastaavan sisältöisiä vaatimuksia. Niitä käytettiin haettaessa työntekijöitä esim. sähköasentajan, metallityöntekijän, kuorma-autonkuljettajan ja myyjän tehtäviin. Useimmat näistä ilmoituksista lienevät yhdenvertaisuuslain kannalta täysin samanlaisia kuin yllä mainittu Duell Office Oy:n ilmoitus.

Yhdenvertaisuuslain 4 §:n mukaan “viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.” Suomen perustuslain 2 §:n mukaan “Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.”

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Onko hallitus tietoinen siitä, että työvoimahallinto levittää yhdenvertaisuuslakia ilmeisesti rikkovia työpaikkailmoituksia ja mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä yhdenvertaisuuslain noudattamiseksi työvoimahallinnon toiminnassa tulevaisuudessa?

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 2006

Oras Tynkkynen /vihr

> Työministeri Tarja Filatovin vastaus