Tasa-arvojärjestöjen tukeminen

Eduskunnalle

Suomi on sitoutunut tasa-arvotyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen ja naisten järjestö-toiminnan edistämiseen useissa kansainvälisissä sopimuksissa (mm. Pekingin julistus, YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus). Sopimuksissa todetaan, että naisjärjestöt ovat hallitusten keskeinen yhteistyökumppani sukupuolten tasa-arvon toteuttamisessa. Myös hallitusohjelmassa tasa-arvoon sitoudutaan voimakkaasti.

Tasa-arvojärjestöille on osoitettu määräraha budjetin momentissa 29.69.53 (valtionavustus järjestöille). Kolmannes tuesta on mennyt kotitalousneuvontaan, ja tasa-arvotyötä tekeville järjestöille on myönnetty yhteensä vain 193 000 euroa, joka on alle 3 prosenttia momentille varatusta määrärahasta. Tämä on varsin vähän ottaen huomioon, että Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoor-ganisationer i Samarbete NYTKIS ry:hyn ja Naisjärjestöjen keskusliittoon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta yhteensä noin puoli miljoonaa jäsentä. Esimerkiksi merkittävää tasa-arvotyötä tekevä Unioni Naisasialiitto Suomessa ry ei saa lainkaan järjestötukea, vaan ainoastaan hankerahoitusta.

Tasa-arvojärjestöjen valtiolta saama tuki on harkinnanvaraista ja suhteessa monien muiden, lakisääteistä tukea nauttivien järjestöjen rahoitukseen varsin vähäistä. Tasa-arvojärjestöt eivät myös ole oikeutettuja veikkausvaroista myönnettävään tukeen.

Tasa-arvojärjestöjen työn arvo on syytä tunnustaa budjetissa nykyistä selvemmin. Järjestöjen tuki on erotettava omaksi momentikseen ja sen rahoitusta on lisättävä.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2005 talousarvioon luvun 29.69 uudelle momentille 250 000 euroa tasa-arvojärjestöjen tukemiseen.

Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2004

Oras Tynkkynen /vihr