Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterin nimi

Eduskuntavaaliehdokas Oras Tynkkysen (jäljempänä ehdokas) Tiedotus eduskuntavaalikampanjaan liittyen -niminen rekisteri.

 

Rekisterinpitäjä

Oras Tynkkynen

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii Oras Tynkkynen, oras@iki.fi, 050 5121 584

 

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on mahdollistaa yhteydenotot henkilöille, jotka ovat haluavat vastaanottaa eduskuntavaalikampanjan tiedotusta sähköpostin ja/tai WhatsAppin välityksellä. Tiedotuksen kautta kerrotaan Oras Tynkkysen eduskuntavaalikampanjasta.

Rekisterin tarkoitus on säilyttää tiedotuksen vastaanottajien sähköpostiosoitteet ja/tai puhelinnumerot tiedottamista varten. Tiedottamista tehdään sähköpostiviesteillä sekä WhatsApp-kanavassa.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1(a) mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus.

Tietoja varten Oras Tynkkynen ja Matleena Moisio ovat pyytäneet toimittamaan sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron. Tiedot on näin ollen kerätty rekisteröityjen itse Oras Tynkkyselle tai Matleena Moisiolle lähettämistä viesteistä.

Henkilötietoja käsittelevät Oras Tynkkynen ja Matleena Moisio.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön ilmoittamien tietojen perusteella:

  • Etu- ja sukunimi
  • Kotikunta
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tieto siitä, miten henkilöä on lähestytty kampanjan tiimoilta ja milloin

 

Lisäksi WhatsApp-alusta kerää käyttäjien profiilikuvat, mikäli henkilö on antanut puhelinnumeronsa WhatsApp-ryhmää varten.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa tiedot sitten, kun niiden käsittely ei enää ole käyttötarkoitus huomioiden tarkoituksenmukaista. Tiedot poistetaan aina, mikäli kerätyt osoitteet osoittautuvat toimimattomiksi.

Tiedot tuhotaan viimeistään 15.5.2019.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin

 

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.

Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

 

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.

Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa.

Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu.

 

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

 

Tietojen luovutukset ja siirrot

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää.

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon.