Valtuustoaloite keskustan kehittämistyön vakinaistamiseksi

Tampereella toteutettiin vuosina 1998–2001 keskustan kehittämishanke Centre1. Hanke toi saman pöydän ääreen keskustan kiinteistönomistajat, kaupungin edustajat, kauppiaat ja poliisin. Kaupunkikonsernista hankkeeseen osallistuivat kiinteistötoimi, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, tekninen toimi sekä kaavoitustoimi.

Toimijoiden laajasta kirjosta huolimatta hanke onnistui luomaan yhteisen vision keskustan kehittämisestä. Se myös tuotti runsaasti kehittämisideoita.

Centre1:n työ jakautui kolmeen toimintalinjaan: kulttuurikeskusta, kaupallinen keskusta ja viihtyisä keskusta. Se kattoi mm. yhdyskunta- ja liikennesuunnittelua, liiketoimintojen kehittämistä, markkinointia ja tiedottamista. Konkreettisia toimintoja olivat mm. ilmaisbussikokeilu, Tammerkosken sillalla -tapahtuman kehittäminen, Kauppakorttelin perustaminen, Jalkaudu keskustaan -päivä, Kustaan markkinat ja maanalaisten pysäköintilaitosten tukeminen.

Ilman työtä koordinoivaa tahoa jatkotoimenpiteet ovat toteutuneet vaihtelevasti. Esimerkiksi maanalaisia pysäköintipaikkoja on lisätty visioiden mukaisesti ja keskusta-asuntojen suosio on pysynyt korkeana. Toisaalta Hämeenkadun varaaminen joukko- ja kevyelle liikenteelle, matkakeskuksen perustaminen sekä uudet kävelykadut eivät ole toteutuneet.

Centre1:n tarkoitus oli luoda pitkäjänteistä yhteistoimintaa ja saada aikaan pysyviä tuloksia keskustan kehittämiseksi. Keskustan elävöittäminen ja vetovoimaisuuden ylläpitäminen vaativatkin jatkuvaa työtä, ei vain määräaikaisia projekteja.

Keskustan toimijoiden yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia monissa kaupungeissa. Jyväskylässä ja Oulussa kävelykatujen käyttöä koordinoi kiinteistönomistajien ja yrittäjien yhteiselin, ja Turussa elinkeinoelämä osallistuu aktiivisesti keskustan kehittämiseen kaupungin kanssa. Erillisiä keskustayhdistyksiä on mm. Hämeenlinnassa, Joensuussa ja Porissa.

Keskustan kehittämistyön tärkeä tehtävä on esittää visio ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia keskustan elävyyden turvaamiseksi. Tärkeitä alueita ovat kaupalliset palvelut, julkisten tilojen viihtyisyys, liikenne, turvallisuus ja tapahtumat. Esimerkkejä konkreettisista teemoista voisivat olla nuorisokahvila, katetut kävelykadut, korttelien sisäpihojen kaupallinen käyttö, joukkoliikenteen matkustajainformaation lisääminen, langaton verkko, luistinrata, täydennysrakentaminen asuinkäyttöön, jalankulkureitit, yleisötapahtumien jätehuolto, rakennusten julkisivujen kehittäminen, esteettömyys, esiintymislava ja keskustayrittäjien yhteismarkkinointi.

Ideoiden lisäksi keskustan kehittäminen edellyttää poliittista tahtoa ja eri toimijoiden yhteisymmärrystä ehdotusten toteuttamiseksi käytännössä. Centre1:n kokemuksista on tärkeä ottaa opiksi. Hankkeessa haasteiksi todettiin mm. yhteistyön satunnaisuus, keskinäinen epäluottamus, yritysten haluttomuus yhteismarkkinointiin, henkilöresurssien niukkuus ja kaupungin roolin ylikorostuminen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki luo puitteet keskustan pitkäjänteiselle kehittämiselle sillä, että perustetaan keskustan toimijoista koostuva pysyvä yhteistyöelin.

Tampereella 13.12.2006

Oras Tynkkynen