VNK:n tiedote: Ilmastolain säätämiselle Suomessa ei ylitsepääsemättömiä esteitä

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 243/2008

Valtioneuvoston kanslia julkisti maanantaina 1. syyskuuta Ison-Britannian ilmastolakia kartoittavan selvityksen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon taustaksi. Selvitys esittelee Ison-Britannian ilmastolakiehdotuksen ja esittää alustavan arvion sen soveltuvuudesta Suomen oikeusjärjestelmään. Selvitys arvioi, että ilmastolain säätämiselle ei Suomen oloihin sovelletussa muodossa ole ylitsepääsemättömiä esteitä.

Ison-Britannian ilmastolakiehdotuksella haetaan ilmastopolitiikassa vaalikausien yli ulottuvaa pitkäjänteisyyttä. Lakiehdotuksessa asetetaan pitkän aikavälin tavoite vuodelle 2050, johon mennessä Ison-Britannian nettopäästöjen tulisi vähentyä 60 %. Lisäksi ilmastolakiehdotuksessa on asetettu vuotta 2020 koskeva 26> -> 32 %:n päästövähennystavoite.

Pidemmän aikavälin tavoite puretaan lyhyemmän aikavälin tavoitteiksi viisivuotisissa hiilibudjeteissa. Taloudelliset ohjauskeinot, ennen muuta päästökauppa, ovat ehdotuksen keskeisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjauskeinoista säädetään Isossa-Britanniassa sovellettavalla yksinkertaistetulla lainsäädäntömenettelyllä.

Ilmastolakiehdotuksessa esitetään myös riippumattoman ilmastonmuutoskomitean perustamista asiantuntijaelimeksi. Komitea neuvoisi hallitusta lakimuutoksissa ja raportoisi vuosittain tavoitteiden saavuttamisesta parlamentille.

Vaikka selvitys arvioi, että Ison-Britannian ilmastolakiehdotuksen pääpiirteet on juridisesta näkökulmasta mahdollista toteuttaa myös Suomen oikeusjärjestelmässä, lakia ei kuitenkaan voitaisi meillä säätää samanlaisena maiden järjestelmien merkittävien erojen takia. Vastaavan mallin käyttäminen Suomessa on perustuttava Suomen valtiosääntöoikeuteen ja oltava sen mukaista. Suomen oikeusjärjestelmään eivät esimerkiksi ilmastolakiehdotuksen varsin laajamittaiset lainsäädäntövallan delegointisäädökset sellaisenaan sovi.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään soveltuvin osin valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon valmistelussa. Selonteko linjaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa vuosisadan puoliväliin asti ja yli, kattaa ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi sen vaikutuksiin sopeutumisen sekä tarkastelee Suomen lisäksi globaalia toimintaympäristöä.

Robert Utter. Selvitys Ison-Britannian ilmastolakiehdotuksesta ja alustava arvio vastaavan sääntelyn soveltuvuudesta Suomen oikeusjärjestelmään.

Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 16/2008
Verkossa osoitteessa: http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=237062

Lisätietoja: OTT Robert Utter, Suomen ympäristökeskus p. 0400 148 671 ja
ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, valtioneuvoston kanslia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *