Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta

Tein aloitteen tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi jo vuonna 2006. Aiemman aloitteen rauettua jätin alla olevan päivitetyn version aloitteesta 2.4.2009. Tämä aloite on yhä muodollisesti käsiteltävänä lakivaliokunnassa.

Eduskunnalle

Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan 1.3.2002. Lain mukaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa ja saada pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmivat mies ja nainen.

Rekisteröidyssä parisuhteessa ei kuitenkaan ole kaikkia samoja oikeuksia eikä velvollisuuksia kuin avioliitossa. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollisuutta adoptoida lasta yhdessä. Laki ei myöskään toistaiseksi salli perheen sisäistä adoptiota eli sitä, että parisuhteen toinen osapuoli adoptoisi puolisonsa biologisen lapsen niin, että puolisot yhdessä olisivat lapsen holhoojia. Tämän puutteen korjaava muutos tosin sisältyy Vanhasen II hallituksen ohjelmaan.

Rekisteröityyn parisuhteeseen ei sovelleta nimilain säännöksiä puolison sukunimestä. Parisuhteensa rekisteröivät puolisot eivät voi ottaa yhteistä sukunimeä tai yhdistelmänimeä ilmoittamalla siitä rekisteriviranomaiselle. Automaattinen oikeus yhteiseen nimeen kuuluu vain avioliittoon.

Sosiaali- ja verolainsäädännössä käytetty ja säännelty perhemuoto “avioliitonomainen suhde” (“avoliitto”) ei sekään koske parisuhteensa rekisteröineitä pareja. Koska avioliitto on rajattu vain naisen ja miehen väliseksi, pidetään myös avioliitonomaisuudelle ja avoliitolle edellytyksenä pääsääntöisesti sitä, että kyse on naisen ja miehen välisestä suhteesta. Rekisteröimätön, samaa sukupuolta olevien parisuhde ei siis nykykäytännön mukaan ole avoliitto. Avoliitolle on kuitenkin määritelty eräitä juridisia piirteitä, jotka eivät näin ollen koske yhdenvertaisesti kaikkia niitä vakiintuneita parisuhteita, joissa ei ole kyse avioliitosta.

Ehkä merkittävin avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välinen ero on kuitenkin symbolinen. Rekisteröity parisuhde on avioliitosta erillinen oikeudellinen instituutio. Näin ollen samansukupuoliset parit asetetaan laissa eriarvoiseen asemaan erisukupuolisten parien kanssa. Tilanne on verrattavissa siihen, että käytössä olisi erillinen parisuhdelaki esimerkiksi romaneille, suomenruotsalaisille tai tummaihoisille.

Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen edellyttää lainsäädännön olevan sukupuolineutraalia kaikkialla, missä sukupuolierityiselle kohtelulle ei ole riittäviä perusteluja. Nykyinen laki voi myös jättää perusteetta eriarvoiseen asemaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, jotka eivät koe yksiselitteisesti olevansa naisia tai miehiä.

Kahden miehen tai kahden naisen on mahdollista avioitua EU-maista nykyään jo Hollannissa, Belgiassa ja Espanjassa. Euroopan ulkopuolella sukupuolineutraali avioliittolaki on käytössä Kanadassa ja Etelä-Afrikassa. Yhdysvaltain osavaltioista samansukupuoliset parit voivat avioitua Massachusettsissa ja Connecticutissa.
Uusimpana Norjassa hyväksyttiin sukupuolineutraali avioliittolaki kesäkuussa 2008. Näin samaa sukupuolta olevat avioparit saivat täyden adoptio-oikeuden ja naisparit mahdollisuuden saada hedelmöityshoitoja. Sukupuolineutraalia avioliittolakia valmistellaan myös Ruotsissa.

Isossa-Britanniassa kaikki avoparit puolisoiden sukupuolesta riippumatta voivat adoptoida lapsen. Islannissa, Saksassa ja Tanskassa rekisteröidyssä parisuhteessa oleva henkilö voi adoptoida samaa sukupuolta olevan puolisonsa lapsen.

Lakialoitteessa ehdotetaan avioliittolakia muutettavaksi sukupuolineutraaliksi siten, että avioliitto on mahdollinen myös samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Tämä aiheuttaa muutoksia myös avioliittoasetukseen sekä edellyttää rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamista. Lakialoitteen ehdotus turvaa lisäksi samansukupuolisten parien ulkomailla solmittujen liittojen tunnustamisen Suomessa.
Vaihtoehtoisesti lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa niin, että avioliitto ja siviililiitto eriytettäisiin instituutioina toisistaan. Tällainen malli on käytössä esimerkiksi Belgiassa. Oikeus vihkiä avioliittoon varattaisiin uskontokunnille. Niillä olisi vapaus päättää vihkimisen ehdoista, mukaan lukien se, pitääkö puolisoiden olla eri sukupuolta. Oikeus siviililiittoon taas olisi yhtäläinen pariskunnille puolisoiden sukupuolesta riippumatta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.
Laki
rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan rekisteröidystä parisuhteesta 9 päivänä marraskuuta 2001 annettu laki (950/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §
Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.
Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain nojalla rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan tämän lain voimaan tultua avioliittolakia (234/1929).

2.
Laki
avioliittolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/1929) 1 §:n 1 momentti, 108 §:n 1 ja 2 momentti ja 115 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa 411/1987, 108 §:n 1 ja 2 momentti sekä 115 §:n 1 momentti laissa 1226/2001, seuraavasti:

I OSA
AVIOLIITON SOLMIMINEN JA PURKAMINEN

1 luku
Yleisiä säännöksiä

1 §
Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet.

V OSA
KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN ALAAN KUULUVAT SÄÄNNÖKSET

1 luku
Avioliiton solmiminen

108 §
Oikeus solmia avioliitto
Kahden henkilön oikeus solmia avioliitto Suomen viranomaisen edessä määräytyy Suomen lain mukaan.
Jos henkilöt eivät kumpikaan ole Suomen kansalaisia eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, heillä on oikeus solmia avioliitto Suomen viranomaisen edessä vain, jos avioliitto on sallittu Suomen lain mukaan ja jos kummallakin on oikeus solmia avioliitto sen valtion lain mukaan, jonka kansalainen hän on tai jossa hänellä on asuinpaikka, tai sen valtion lain mukaan, jota jommassakummassa näistä valtioista on sovellettava avioliiton esteiden tutkintaan. Kihlakumppani on velvollinen esittämään hyväksyttävän selvityksen oikeudestaan solmia avioliitto vieraan valtion lain mukaan.

2 luku
Ulkomaisen avioliiton tunnustaminen

115 §
Tunnustamisen edellytykset

Avioliitto, johon sen osapuolet ovat menneet vieraassa valtiossa sen valtion viranomaisen edessä, on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa avioliitto solmittiin, tai siinä valtiossa, jossa jommallakummalla puolisolla oli asuinpaikka tai jonka kansalainen hän oli avioliittoa solmittaessa.

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 2009

Oras Tynkkynen /vihr

29 Responses

 1. Kiitos Oras hyvästä yrityksestä! Olin onnellinen nähdessäni Ruotsin päätöksen avioliitosta kaikille pareille niinkin selvin lukemin (n. 90% äänestäneistä kannatti muistaakseni). Suomessa ei taida tuollainen olla mahdollista, koska täällä homous on vielä paljon tuntemattomampi ja oudompi ilmiö massojen keskuudessa. City-lehden viimeaikaisesssa kyselyssäkin muistaakseni 40% heteromiehistä ei hyväksynyt homoseksuaalisuutta. Pistää miettimään että miten niin ei hyväksynyt!? Kaipa heillä ei vain ole minkäänlaista tietoa homoista tai homoseksuaalisuudesta.

  Aloite on hyvä ja täysin kannatettava, mutta tuleekohan liian aikaisin? Pitäisikö vielä keskittyä ihmisten kouluttamiseen ja tiedon levittämiseen sekä syrjinnän ehkäisemiseen? Koulukirjoissakaan tuskin on vielä kattavasti ja järkevällä tavalla informaatiota, vaikka juuri nuorten olisi kaikkein tärkeintä saada oikeaa tietoa. Ja opettajiakin pitäisi kai kouluttaa tästä asiasta enemmän.

  Avioliittolain aika voisi olla seuraavan hallituksen aikana, jos vaikka keskustakin tippuisi hallituksesta suosion romahdettua.

 2. Oma tuntumani on, että asenteet ovat muuttuneet ratkaisevasti suvaitsevammiksi erityisesti parisuhdelain säätämisen jälkeen. Lakialoitteen voi nähdä yhtenä työkaluna keskustelun herättämisessä ja asenteiden muuttamisessa. Näin se voi auttaa siinä, että seuraavalla hallituskaudella sukupuolineutraali avioliittolaki saataisiin lopulta säädettyä.

 3. Hieno aloite! Toivottavasti eduskunnasta löytyy tälle tukea.

 4. Hei

  Esityksesi on hieno. Suomen tasavallan perustuslaki ei koske vähemmistöjen oikeuksia. Esimerkiksi minun tapauksessani Suomi edellyttää minulta diagnoosia transsukupuolisuudesta, mutta ei sitten kuitenkaan halua vahvistaa sukupuoltani naiseksi avioliiton takia. Kuitenkin avioliitto antaa mielestämme parhaat lähtökohdat yhteiselle tyttärellemme, joka on myös kummankin meidän biologinen jälkeläinen. Tasavallan lait kun ovat sellaiset ettei sitä tosiasiaa, että joskus kaksi naistakin voi lisääntyä biologisesti, haluta tunnustaa.

  Kävin asiassa koko oikeusprosessin. Mielestäni vaatimus ettei sukupuolen juridista vahvistamista voida myöntää avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävälle ihmiselle, on ihmisoikeuksien vastaista. Vienenkin asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

  http://www.kho.fi/paatokset/45702.htm

  Asia on johtanut jo hassuihin tilanteisiin

  Suomeksi: http://www.facebook.com/profile.php?id=1659253884&ref=profile#/note.php?note_id=69499454319

  Englanniksi: http://www.facebook.com/profile.php?id=1659253884&ref=profile#/note.php?note_id=69502289319

  Ja tietosuojavaltuutetun vastaus / the answer of the Data Security Ombudsman

  http://www.facebook.com/profile.php?id=1659253884&ref=profile#/note.php?note_id=73385024319

  Siinä tietosuojavaltuutettu erehtyy että minulla olisi velvollisuus tunnistautua lipuntarkastajille. Nimittäin matkakortti on yksityisoikeudellinen kuljetussopimus ja matkalipun tarkastaja, vaikka onkin kaupungin virassa, ei ole oikeutettu vaatimaan tunnistautumista. Ja mikäli kaikilta vaunussa ei vaadita tunnistautumista, ei sitä voine syrjivästi kohdistaa vain poikkeaviin henkilöihin. Poliisi voi vaatia tunnistautumista. Poliisi onkin julkista valtaa käyttävä viranomainen.

  Toivon hartaasti että lakialoite menestyisi.

  Heli Hämäläinen

 5. Anteeksi, facebooklinkit vielä tässä

  Suomeksi

  Tietosuojavaltuutetun toimistolle

  SELVITYSPYYNTÖ KOSKIEN HKL:N MATKALIPPUJEN TARKASTUSTA

  Taustaa

  Olen kahden yliopistosairaalan diagnostisoima transsukupuolinen ihminen (F64.0) ja hoitoni on käsittänyt erilaisia vaiheita, mm. hormonihoidon ja etunimieni vaihtamisen 7.6.2006. Kun yritin muuttaa henkilötunnustani naisen tunnukseksi, Helsingin maistraatti hylkäsi hakemukseni 12.6.2007. Syynä oli 27.7.1996 solmimani avioliitto puolisoni kanssa, eikä puolisoni suostunut purkamaan avioliittoamme rekisteröidyksi parisuhteeksi. Valitin asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen ja sen kielteisestä päätöksestä edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka pysytti Helsingin maistraatin päätöksen voimassa 3.2.2009 antamassaan vuosikirjapäätöksessä KHO:2009:15.

  Olin matkalla työpaikalleni tänään 9.4.2009 aamulla, kun HKL:n matkalippujen tarkastajat tekivät tarkastuksen metrossa välillä Hakaniemi – Kaisaniemi. Näytin matkalipun tarkastajalle voimassa olevaa matkalippuani (Helsingin sisäinen kausi, voimassa 30.4.2009 asti). Hän näytti kovin empivältä ensimmäisellä tarkastuskerralla ja pyysi matkalippuni toistamiseen tarkastettavaksi. Hän oli edelleen empivän näköinen ja esitti minulle kysymyksen: ”Onko tämä matkalippu varmasti Teidän?”. Vastasin hänelle, että kyllä se on minun matkalippuni. Pääsin lähtemään tarkastustilanteesta tämän jälkeen

  Selvitettävä asia

  Kysynkin nyt Teiltä arvoisa tietosuojavaltuutettu, miten on mahdollista että matkan maksanut ihminen, jolla on siis hallussaan laillisesti maksettu matkalippu, jolla on laillisesti voimaansaatetut etunimet ja jolla on henkilötunnus, jonka perusteella asuinpaikaksi varmistuu Helsinki, joutuu suullisesti koko metron kuullen tilivelvolliseksi matkansa maksamisesta? Eikö matkalippujen tarkastajilla pitäisi olla järjestelmät, jotka kykenevät selvittämään matkani laillisuuden ilman vihjailevia kysymyksiä, jotka ovat omiaan saattamaan minut yleisön halveksunnan alaiseksi julkisella paikalla. Edelleen kysyn, onko matkalipun tarkastajalla edes oikeutta tarkastaa henkilötietojani, mikäli matkalippuni on voimassa?

  Mitä henkilötietojani matkalipun tarkastaja näkee? Näkeekö hän jonkun sukupuolitiedon, jonka perusteella hän voi epäillä minua? Ja mitä tarkastaja tekee yleensäkään sukupuolitiedolla, jota hän ei voi käyttää minun tunnistamiseksi? Eikö kyseessä ole henkilötietolain 3. luvun 11§:n mukainen arkaluonteinen tieto, esim. terveydentilastani sekä sukupuolisesta käyttäytymisestäni? Transsukupuolisuus on tieto, joka on pääteltävissä nimeni ja henkilötunnukseni ristiriidasta. Käsitykseni mukaan naisen etunimet yhdistettynä miehen henkilötunnukseen tekee noista tiedoista arkaluontoisia, eikä niitä voi olla matkalipun tarkastajan käytettävänä.

  Pyydän Teitä arvoisa tietosuojavaltuutettu selvittämään onko oikeuttani nauttia tietojeni suojaa loukattu kyseisessä tarkastustilanteessa.

  Helsingissä 9.4.2009

  Kunnioittavasti

  Heli Hämäläinen

  Tietosuojavaltuutetun toimisto vastaa (Dnro 669.451.2009/16.4.2009)

  VASTAUS

  MATKALIPPUJEN TARKASTAJIEN TOIMINTA

  Pyydätte tietosuojavaltuutetun toimenpiteitä HKL:n matkalippujen tarkastajien toiminnan vuoksi. Tiedustelette mm. mitä henkilötietoja matkalippujen tarkastaja näkee ja muodostavatko nimi ja henkilötunnus joskus arkaluontoisen henkilötiedon, jonka ei pitäisi olla lipuntarkastajien käytössä.

  Asiassa saatu selvitys

  Tietosuojavaltuutetun toimisto on selvittänyt asiaa Helsingin kaupungin liikennelaitokselta. Matkalippujen tarkastajat voivat lukulaitteellaan nähdä ensivaiheessa matkakortista kortin haltijan iän, sukupuolen ja kotikunnan sekä tarvittaessa saada esille kortille tallennetun henkilötunnuksen. Henkilön sukupuoli ja ikä perustuvat matkakortille tallennettuun henkilötunnukseen. Tiedot ovat tarpeen matkalippujen tarkastuksen takia, lippujen tarkastajien on valvottava matkalipun voimassaolon ohella myös sitä, että matkakortin haltija matkustaa omalla lipullaan. Liikennelaitos tarjoaa myös haltijakohtaisia matkalippuja, joihin ei välttämättä tallenneta henkilötietoja.

  Tietosuojavaltuutetun vastaus

  Matkalippujen tarkastajat eivät saadun selvityksen mukaan näe matkakortin haltijan nimeä, vain ainoastaan edellä mainitut tiedot. Matkakortin ehtojen mukaan henkilöllisyys on tarvittaessa todistettava pyydettäessä, tämä ilmoitetaan mm. matkakortin kääntöpuolella.

  Henkilötietolain (523/1999) 9 §:n perusteella käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia. Käsitykseni mukaan matkalipun tarkastajien oikeus käsitellä edellä mainittuja henkilötietoja ei ole ristiriidassa tämän lainkohdan kanssa. Tieto hakijan sukupuolesta perustuu henkilötunnukseen, joka määräytyy väestötietolain (507/1993) mukaan.

  Ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi antaa tarvittaessa lisätietoja.

  Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

  Ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi

 6. Voisitko Oras antaa jotain päivitystä miten tämä asia on edennyt, vai onko edennyt ollenkaan ?

 7. Aloitteesta käytiin lähetekeskustelu, johon voi tutustua täällä. Sieltä aloite lähetettiin lakivaliokuntaan, johon se todennäköisesti hautautuu. Aloitteen käsittelyä voi seurata eduskunnan sivuilla täällä.

 8. Avioliitto on wanha kirkollinen instituutio, joka tavallaan antoi luvan lasten hankkimiseen. Kun mies ja nainen avioituivat, lähipiirissä odoteltiin syystäkin jälkikasvua.

  Miksi homoseksuaalit arvottavat loppupeleissä maailmansa aina sen ihan kauhian heteronormatiivisuuden kautta?

  Oras kirjoitti “Tilanne on verrattavissa siihen, että käytössä olisi erillinen parisuhdelaki esimerkiksi romaneille, suomenruotsalaisille tai tummaihoisille.” Tämä ei pidä paikkaansa. Romanius, suomenruotsalaisuus, tai tummaihoisuus ei ole este lasten tekemiselle. Homoseksuaalisuus vaikeuttaa lasten tekemistä.

 9. Miksi lasten tekeminen olisi edellytys avioliitolle? Jos se olisi, tulisiko naimisiin meno kieltää heteropariskunnilta, joista toinen puoliso tai molemmat ovat hedelmättömiä? Saisivatko vanhat naiset mennä naimisiin, jos he eivät voi enää saada lapsia? Entä jos pari ei edes halua lapsia? Pitäisikö avioliiton solmimisen yhteydessä tehdä hedelmällisyystesti?

  Sukupuolineutraalissa avioliittolaissa ei ole kyse sen kummemmasta kuin kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Kaikki homoparit eivät halua mennä naimisiin niin kuin eivät kaikki heteroparitkaan. Niillä, jotka haluavat, tulisi kuitenkin olla siihen sama oikeus kuin heteropareillakin.

 10. Ei avioliitto olekaan edellytys lasten tekemiselle – enää. Se on vain instituutiona historiallisesti tästä peräisin. Avioliittolaki on kokonaisuutena aikansa elänyt.

  Eli kysymys onkin mihin seksuaalivähemmistöt oikeastaan tarvitsevat “heteronormatiivista” instituutiota? Onko avioliitto todellakin se tekijä, joka virallistaa kahden ihmisen romanttiset tunteet toisiaan kohtaan? Mielestäni sillä ei ole tätä absoluuttista funktiota, ei koskaan ollutkaan.

 11. Syyt mennä naimisiin ovat yksilöllisiä. Joillekin tärkeää on avioliiton juridinen asema, toisille kuva suvun ja ystävien silmissä, kolmansille liiton virallistaminen parin välillä, joillekin muille avioliiton uskonnollinen asema.

  En tiedä, kysytäänkö heteropareilta kauheasti, miksi monet haluavat naimisiin. En myöskään halua opastaa ketään joko menemään naimisiin tai olemaan menemättä.

  Sen sijaan haluan lainsäätäjänä, että kaikilla ihmisillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Naimisiin haluavien samaa sukupuolta olevien parien tulisi voida tehdä niin.

 12. Mikä on realistinen arviosi siitä, milloin Suomessa aika on kypsä sukupuolineutraalille avioliitolle?

 13. Uskon sen voivan toteutua seuraavien 4-8 vuoden sisällä. Paljon riippuu siitä, mitkä puolueet muodostavat seuraavan hallituksen ja millainen hallitusohjelmasta saadaan neuvoteltua.

 14. Kiitos Oras että jaksat edelleen ajaa asiaa. Toivottavasti pian meillä Suomessakin avioliittolaki mahdollistaa samaa sukupuolta olevan parin vihkimisen – ainakin maistraatissa.

 15. Okei Oras mulla on yksi kysymys:

  Takaako tämä ehdottamasi sukupuolineutraali avioliittolaki oikeuden kirkkohäihin ja uskonnolliseen vihkimiseen?

  Katsoin tota homoiltaa ja jotenkin tuntui että siviilivihkimiselle ja uskonnolliselle vihkimiselle ei tehty minkäännäköistä eroa. Mielestäni homojen kuuluisi saada oikeus siviilivihkimiseen, mutta ei uskonnolliseen vihkimiseen jos kerran raamattu homouden kieltää. Raamattu kun kuitenkin on se kristinuskon perusta ja ohjenuora joten kirkon kuuluu sitä noudattaa. Ja tässä tapauksessa homoilla ei olisi oikeutta vaatia toisin.

 16. “Rekisteröity parisuhde on avioliitosta erillinen oikeudellinen instituutio. Näin ollen samansukupuoliset parit asetetaan laissa eriarvoiseen asemaan erisukupuolisten parien kanssa. Tilanne on verrattavissa siihen, että käytössä olisi erillinen parisuhdelaki esimerkiksi romaneille, suomenruotsalaisille tai tummaihoisille.”

  Rinnastus on väärä. Jos käytössä olisi erillinen parisuhdelaki esimerkiksi romaneille, perustuisi tämä yksilön ominaisuuksiin. Avioliittolaki ei perustu yksilön ominaisuuksiin, vaan laki koskee heteropareja eli perustuu biologiaan, eli ihmisyksilöiden ulkopuoliseen seikkaan, ei yksilöiden ominaisuuksiin. Kaksi eri sukupuolta, mies ja nainen, on biologinen fakta, joka perustuu lisääntymiseen. Nainen ja mies voivat solmia avioliiton. Homoliitto on näin ollen jotain muuta kuin avioliitto.

  “Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen edellyttää lainsäädännön olevan sukupuolineutraalia kaikkialla, missä sukupuolierityiselle kohtelulle ei ole riittäviä perusteluja.”

  Ei edellytä, koska avioliittolain objekti ei ole yksilö vaan tietynlainen suhde eikä suhteilla ole yhdenvertaisuutta. Nykyinen avioliittolaki ei ole koskaan ollut eikä ole ristiriidassa perustuslain kanssa

  “Nykyinen laki voi myös jättää perusteetta eriarvoiseen asemaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, jotka eivät koe yksiselitteisesti olevansa naisia tai miehiä.”

  Mikään laki ei voi perustua yksilöiden kokemuksille. Mies ja nainen ovat biologinen määrite ja avioliitto on miehen ja naisen liitto. Homoavioliitto voidaan toteuttaa vasta sitten, kun toinen homoista on eri sukupuolta;)

 17. Toni: Tasa-arvoisen avioliittolain säätäminen ei edellytä muutoksia uskonnollisten yhdyskuntien vihkimisoikeuteen. Samaa sukupuolta olevat parit voisivat siis avioitua maistraatissa, mutta olisi uskonnollisten yhdyskuntien asia päättää, keitä vihkivät. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei siis puuttuisi millään muotoa kirkkohäihin.

 18. A. Salminen: Rinnastus on oikea. Nykylaki mahdollistaa sen, että voin mennä naimisiin mustaihoisen, suomenruotsalaisen tai vaikka romaninaisen kanssa. Laki kuitenkin kieltää sen, että voisin mennä naimisiin miehen kanssa. Näin laki asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan puolison sukupuolen perusteella.

  Syrjintää ei voi perustella lisääntymisellä, koska muuten johdonmukaisuuden nimissä avioliitto pitäisi kieltää myös lisääntymiseen kyvyttömiltä pareilta (puoliso esim. hedelmätön, lisääntymisiän ylittänyt tai steriloitu). Myöskään esittämäsi kaltaista kehäpäättelyä (avioliitto pitää rajata miehen ja naisen väliseksi, koska avioliitto on miehen ja naisen liitto) ei oikein kannata käyttää rationaalisessa keskustelussa.

  Lisää huonoista perusteluista syrjinnälle ja vastauksista niihin voi lukea täällä.

 19. Olisiko fiksua vetää pois aloite sukupuolineutraalista _avioliittolaista_ ja tehdä samansisältöinen aloite sukupuolineutraalista _parisuhdelaista_ joka korvaisi nykyisen avioliittolain.

  Jätettäisiin avioliitto ja sen solmiminen kirkolle ja myönnettäisiin että aikuislla ihmisillä on oikeus tasavertaiseen parisuhteeseen ja sitä myöten perintö- ja adoptio-oikeudet olisivat samat heteropareilla ja homopareilla.

  Termi “parisuhde” kertoo suhteen olevan kahden ihmisen välinen,

  Seuraavaksi lainsäädännölliseksi ongelmaksi muodostuu sitten moniavioisuus, esimerkiksi kun Suomeen tulee ulkomailla laillisesti kokoon solmittuja moniavioisia perheitä. Perinnönjakohan noissa tapauksissa ei muodostuisi ongelmaksi, kun “puolison lakiosa” jaettaisiin puolisoiden kesken. Pitäisikö suomalaisillekin suoda mahdollisuus ottaa perheeseen lisää puolisoita keskinäisesti tasa-arvoiseen suhteeseen samassa taloudessa ja tarjota näille mahdollisuus adoptoida perheeseen jo kuuluvat lapset ja tulla näin heidän huoltajakseen?

  Moniavioisuuslakia en kuitenkaan tässä vaiheessa alkaisi ajaa. :)

 20. Oletko Joonas aivan sekaisin? Eikö sinua yhtään kiinnosta se, että he todennäköisemmin saisivat vaikeasti vammaisen lapsen?

 21. Manaatti: Mitä höpiset? Ei esim. veljespari (tai siskospari) saa todennäköisesti vaikeasti vammaisia lapsia, varsinkaan jos eivät edes harjoita sukupuoliyhteyttä keskenään.

 22. Pitäkää näppinne erossa avioliitosta ja lapsista! Perustakaa hlbt ihmiset keskenänne mitä liittoja tahansa kunhan niitä irvikuvia ei rinnasteta avioliittoon. Mikä vika sitäpaitsi on rekisteröidyssä parisuhteessa? Eikö vihreillä ole muuta tekemistä kuin tuhota maamme moraali lopullisesti näillä pervolaeilla? Eikö todellakaan kukaan tajua miten luonnoton asia olisi esim. monen välinen avioliitto, tämä polyamorinen vaihtoehto? Tällainen liitto on suoraan sanoen ällöttävä ja inhottaa normaalia ihmistä. Jos todellakin on sitä mieltä että tämä on rakkautta ja ihan ok, niiin kyllä jotain on vialla ja pahasti. Oras paheksui Oinosen koiravertausta mutta siihen suuntaan ollaan menossa eli kaikki saasta sallitaan ja perustellaan rakkaudella! Ei varmasti Oras tätä julkaise, sensuuri iskee kun olen “suvaitsematon”. Kaikkea saastetta ei pidäkään suvaita.

 23. Ihan sama mitä tänne kirjoittaa, vain homomyönteiset kannanotot julkaistaan. Mielestäni avioliitto kuuluu miehelle ja naiselle ja se on siinä koko juttu. Homot voivat olla missä liitossa ikinä haluavat kunhan se ei ole avioliitto.

 24. Hei

  Kahdelle äskeiselle nimimerkille: kommenttien moderoinnissa voi välillä vierähtää hetki. Tällä hetkellä esimerkiksi käydään hallitusneuvotteluita, jotka syövät melko paljon aikaa.

  Oraksen linja moderoinnissa on ollut: “julkaisemattomuuden kynnyksen pitää olla erittäin korkealla”. Tähän mennessä en muista, että olisi jouduttu suodattamaan yhtäkään viestiä, joka ei olisi ollut selkeästi Viagra-mainos tai vastaava.

  Viestit menevät ihan ensimmäiseksi automaattisen spammifiltterin läpi, johon näyttävät kuitenkin tarttuvan vain venäjänkieliset viagra-mainokset ja Nigerian 722 857 ex-presidenttiä ja -kenraalikuvernööriä. Jos epäilee viestinsä joutuneen tuohon filtteriin, kannattaa ottaa minuun suoraan yhteyttä (yhteystiedot-sivulta löytää yhteystietoni).

  Heikki Korpela
  avustaja

 25. v ronski: Tuolla ei ole merkitystä. Kannatan sukupuolineutraalia avioliittolakia, johon nuo samaa sukupuolta olevat sisarusparit eivät tietenkään erikseen mahtuisi.

 26. Eikö tuo siviililiitto ole hyvä vaihtoehto, kaikille samanlainen siviilivihkiminen. Emmekö me suvaitsevaiset ihmiset voi luovuttaa tuota avioliitto sanaa kristittyjen käyttöön, jos se heille niin tärkeä on? Jos kaikki ensin siviilivihittäisiin samalla tavoin ja sitten voisivat halukkaat uskonnollisia avioliittoseremonioita hakea kirkoilta. Ei minulle olisi tullut mieleenkään kun halusin lapseni uskonnottomalle aikuistumisleirille, että sitä olisi pitänyt rippileiriksi kutsua, ilman muuta uusi nimi Prometheus-leiri oli hyvä idea. Eikö nytkin kirkon termit voi heille jättää, pitäköön. Miksi sanoista kiistelemään?

 27. Ihminen ei ole sukupuolineutraali vaan on miehiä ja naisia. Ainoa luonnollinen avioliitto on miehen ja naisen välinen avioliitto. Lapsen etu ei ole kaksi sama sukupuolta olevaa vanhempaa koska se ei ole luonnollista, varsinkin kun lapsi tajuaa tilanteen tarkemmin. Puhumattakaan nyt esille tuodusta polyamoriasta johon luonnollisesti vaaditaan myös adoptio-oikeutta jne. Se on vielä sairaampaa kun lapsi tajuaa kaikkien niinsanottujen vanhempien harrastavan seksiä ristiin rastiin sukupuolesta välittämättä. Miksi kaikki normaali nimitetään vanhoilliseksi ja tuomitaan? Tämä yhteiskunta on todella menossa sairaaseen suuntaan eikä pidä pitää näiden suvaitsevaisten linjaa ainoana oikeana. On paljon perinteisten arvojen kannattajia kuten minä eikä ole myöskään oikeutta tuomita meidän mielipiteitämme ja nimittää suvaitsemattomiksi vain siksi että olemme eri mieltä asioista. Mitä sananvapautta ja tasa-arvoa se on?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *