Aamulehti: Kivihiiltä ei pidä korvata ydinvoimalla

Aamulehti 23.9.05 Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam kertoi haastattelussa (AL 22.9.) kallistuneensa ydinvoiman kannalle ilmastosyistä. Hänen mukaansa jouduttaessa valitsemaan Kioto-aikakaudella kivihiilen ja ydinvoiman väliltä pitää valita jälkimmäinen. Vastaus saattaa ehkä olla oikea, mutta kysymys on väärä. Ruton ja syövän väliltä on turha valita. Saastuttavan kivihiilen käytöstä pitää pikaisesti luopua. Tästä huolimatta monella tavoin ongelmallista ydinvoimaa ei tarvita lisää. Suomen energiantarve on täysin mahdollista tyydyttää vauhdittamalla energiansäästöä, tehostamalla energian tuotantoa sekä lisäämällä merkittävästi

Määrärahan osoittaminen uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön edistämiseen sekä demonstraatiohanketukiin

Eduskunnalle Uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiansäästöä pyritään edistämään investointituella ja suurten demonstraatiohankkeiden tuella. Investointituki on hanketyypistä riippuen enimmillään 25-40 % investointikustannuksista. Suurinta tukea voidaan myöntää tuulivoimaa ja muuta uutta tekniikkaa hyödyntäville hankkeille. Vuonna 2004 tukia myönnettiin yhteensä 33,5 miljoonaa euroa, josta noin puolet meni puuenergian, runsas neljännes energiansäästön ja kymmenys tuulivoiman edistämiseen. Kuluvana vuonna tuki on edellisvuoden tasolla. Epävarmuus tuen määrästä ja yleensä sen saamisesta hankaloittaa merkittävästi investointipäätösten tekemistä. Tämä

Määrärahan osoittaminen kulttuuri- ja mielipidelehtien tukemiseen

Eduskunnalle Kulttuurilehdiksi käsitetään muun muassa ylioppilaslehtiä, mielipidelehtiä, harrastuslehtiä ja taidelehtiä. Kulttuuri- ja mielipidelehtien liittoon Kulttiin kuuluu 163 jäsenlehteä, mutta kulttuurilehdiksi luettavia lehtiä saattaa ilmestyä jopa kaksinkertainen määrä. Huomattavaa osaa niistä pyöritetään joko kokonaan tai osittain talkoovoimin. Kultin pienimpien jäsenlehtien painokset ovat tuhannen kappaleen luokkaa, suurimmallakin vain kymmeniä tuhansia. Kulttuurilehdille on hallituksen talousarvioesityksessä varattu (29.90.50) 800 000 euron määräraha, samoin kuin kuluvalle vuodellekin. Vuonna 2005 siitä jaetaan osuudet reilulle sadalle lehdelle,

Määrärahan osoittaminen talouskäytössä olevien metsien luonnonhoitoon

Kansainvälinen yhteisö sitoutui vuonna 2002 Johannesburgin kestävän kehityksen kokouksessa vähentämään vuoteen 2010 mennessä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä merkittävästi. Euroopan unioni asetti itselleen vieläkin kovemman haasteen, monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisen vuoteen 2010 mennessä. Suomen biodiversiteettiohjelman arvioinnin mukaan Suomi ei saavuta tätä tavoitetta, ellei kehityssuunta muutu. Metsien käyttö Suomessa on jatkunut intensiivisenä ja vuotuinen hakkuukertymä kasvanut. Biodiversiteettiohjelman arvioinnin mukaan voimaperäisen metsänhoidon vaikutukset ovat havaittavissa lähes koko talousmetsäalalla. Vanhojen, luonnontilaisen kaltaisten metsien ja vanhojen talousmetsien

Määrärahan osoittaminen alueellisille ympäristökeskuksille

Eduskunnalle Alueellisille ympäristökeskuksille kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalan tehtävinä ympäristönsuojelua, alueidenkäyttöä, rakentamisen ohjausta, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa, ympäristötutkimusta ja seurantaa koskevat asiat sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialalta vesivarojen käytön ja hoidon tehtävät. Alueellisten ympäristökeskusten toiminta tukee alueellista kehitystä, hyvää elinympäristöä sekä ympäristön ja luonnon suojelua alueellaan. Ympäristökeskuksille on tullut jatkuvasti lisää velvoitteita erityisesti Euroopan unionin ympäristölainsäädännöstä. Esimerkiksi vesipolitiikan puitedirektiivi asettaa yleisiä tavoitteita suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tila

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit