Laki puoluelain 9 §:n muuttamisesta

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puoluelain 9 §:n ensimmäistä momenttia siten, että puoluetukea jaettaisiin kaikille viimeisimpiin eduskuntavaaleihin osallistuneille ja niissä vähintään viisituhatta ääntä keränneille, puoluerekisteriin merkityille puolueille. Puoluetuen suuruus määräytyisi suoraan suhteessa vaaleissa kerättyyn äänimäärään. PERUSTELUT Johdanto Nykyinen puoluelaki on tullut voimaan 10.1.1969. Puoluelain 9 § on päivitetty vuonna 1973 ja tarkennettu vuonna 2010. Koko historiansa ajan puoluelain perusteella puoluetukea on voitu jakaa vain niille puolueille, jotka ovat saaneet

Lakialoite puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle Lakialoitteessa ehdotetaan, että puoluerekisteriin pyrkivä yhdistys voi kerätä kannatusilmoituksia myös sähköisesti. Verkkoasiointi on yleistynyt Suomessa koko ajan. Suomalaisista 90 prosenttia käyttää internetiä. Pankkiasioitaan verkossa hoitaa 82 prosenttia. Kansalaisaloitelaki (12/2012) mahdollistaa jo kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten keräämisen myös sähköisesti. Epäjohdonmukaisesti tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole kerättäessä kannattajakortteja puolueen rekisteröimistä varten. Puoluelain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yhdistyksellä tulee olla vähintään 5 000 äänioikeutettua kannattajaa, jotta se voidaan rekisteröidä puolueeksi. Puoluelain

Lakialoite: eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle Aloitteen pääasiallinen sisältö Aloitteessa esitetään juomapakkausten valmisteveron laajentamista koskemaan muita vastaavia pakkauksia. Verosta saa vapautuksen, jos pakkaukset voi palauttaa panttia vastaan palautusjärjestelmään. Näin pyritään lisäämään pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vähentämään kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja päästöjä. Perustelut Pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmä perustuu eräiden juomapakkausten valmisteverosta annettuun lakiin (1037/2004) sekä jätelakiin (1072/1993) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmästä (180/2005). Valmisteveroa peritään enintään viiden litran suuruisista pakkauksista 51

Lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista

Laki avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n toisen momentin kumoamisesta Eduskunnalle 1. Lakialoitteen keskeinen sisältö Lakialoitteessa ehdotetaan avioliittolakia muutettavaksi tasa-arvoiseksi siten, että avioliitto on mahdollinen myös samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Muutos koskisi siviilivihkimistä. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat jatkossakin asettaa uskonnosta johtuvia lisäedellytyksiä kirkollisen avioliiton solmimiselle, kuten ne ovat tähänkin asti tehneet. Avioliittolain muutos aiheuttaisi muutoksia myös avioliittoasetukseen. Samalla kumottaisiin

Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta

Tein aloitteen tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi jo vuonna 2006. Aiemman aloitteen rauettua jätin alla olevan päivitetyn version aloitteesta 2.4.2009. Tämä aloite on yhä muodollisesti käsiteltävänä lakivaliokunnassa. Eduskunnalle Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan 1.3.2002. Lain mukaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa ja saada pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmivat mies ja nainen. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei kuitenkaan ole kaikkia samoja oikeuksia eikä velvollisuuksia kuin avioliitossa. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole

Ilmastolaki

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ilmastolain tarkoituksena on vähentää kansallisia kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain viidellä prosentilla jäljellä olevista päästöistä laskien. Viiden prosentin vuotuiset vähennykset vuodesta 2010 alkaen johtaisivat päästöjen vähenemiseen 38 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 87 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Vähennysvauhti perustuu päästövähennyslukuihin, joita Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC pitää välttämättöminä globaalin lämpötilannousun pitämiseksi alle kahdessa asteessa. Vastaava laki on säätämisprosessin viime vaiheissa Isossa-Britanniassa. Myös Irlannissa ja Skotlannissa on tehty

Toimenpidealoite: Eläinasiavaltuutetun viran perustaminen valtionhallintoon

Allekirjoita myös adressi. Eduskunnalle Eläinasiavaltuutetun viran perustaminen valtionhallintoon Eläinsuojelulakia valvoo valtakunnallisesti maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto ja lääneittäin läänineläinlääkärit. Paikallisesti lakia valvovat poliisi, kunnaneläinlääkäri ja terveystarkastaja. Myös monet kansalaisjärjestöt osallistuvat eläinten oikeuksien edistämiseen käytännössä. Eläinsuojelulakia kuitenkin rikotaan runsaasti. Vuonna 2006 rikkeitä havaittiin noin joka kolmannella tarkastetuista tuotantoeläintiloista. Esimerkiksi broilerituotantotilat eivät kuulu lainkaan eläinsuojelulain valvontaan liittyvien tarkastusten piiriin, vaikka broilerikanojen asema tuotantoeläiminä on usein hyvin heikko. Tarkastuksista myös ilmoitetaan tiloille

Laki kertakäyttökassiveron käyttöönottamisesta

Lakialoite 18.9.07 Eduskunnalle Aloitteen pääasiallinen sisältö Kertakäyttökassiveron tarkoituksena on vähentää kertakäyttöisten kassien ympäristökuormitusta kannustamalla kuluttajia ja vähittäismyyjiä suosimaan moneen kertaan käytettäviä kauppakasseja. Kokemukset vastaavanlaisesta verosta Irlannissa ovat olleet rohkaisevia. Lakialoitteen ehdotuksen mukaan vero olisi 25 senttiä kertakäyttöiseltä kassilta. Kertakäyttökassi tarkoittaa tässä yhteydessä kassia, joka on tehty kokonaan tai osittain muovista tai paperista ja joka soveltuu asiakaskäyttöön kaupoissa, palvelupisteissä tai muissa myyntipisteissä.  Perustelut 1 Kertakäyttökassien ympäristökuormitus Maailmassa kulutetaan vuosittain arviolta noin

Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta

Aloite raukesi 13.3.2007. Jätin uuden, päivitetyn lakialoitteen vuonna 2009. Lakialoite 19.12.2006 Eduskunnalle Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan 1.3.2002. Lain mukaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa ja saada pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmivat mies ja nainen. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei kuitenkaan ole kaikkia samoja oikeuksia eikä velvollisuuksia kuin naisen ja miehen avioliitossa. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollisuutta adoptoida lasta yhdessä. Laki ei myöskään salli perheen sisäistä

Laki päästökauppalain muuttamisesta

Lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykseen laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 161/2006 vp). Nykyään voimassa oleva päästökauppalaki sisältää päästöoikeuksien jaon valmistelua ja päätöksentekoa koskevat säännökset sekä päästöoikeuksien jakomenetelmän ja jakoperusteet päästökauppakaudelle 2005—07. Hallituksen esityksen mukaan laissa säädettäisiin päästöoikeuksien jakomenetelmä ja yksityiskohtaiset jakoperusteet päästökaudelle 2008—12. Päästöoikeudet jaettaisiin toiminnanharjoittajille maksutta. Laitokset ja niiden tuotannon osat ryhmiteltäisiin myös kaudella 2008—12 niiden toiminnan luonteen ja tuotettavan tuotteen perusteella alaryhmiin. Kullekin alaryhmälle määriteltäisiin erilliset jakoperusteet. Päästöoikeuksien jakoperusteena

Aiheet
Uusimmat artikkelit