Tähderuokailun edistämisestä

Ruokaketjussa haaskataan Suomessa noin 10–15 prosenttia kulutetusta ruoasta, vuosittain 330–460 miljoonaa kiloa. Ruokahävikistä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat useissa elintarvikeryhmissä selvästi suuremmat kuin mitä aiheutuu esimerkiksi pakkausten valmistuksesta ja jätehuollosta. Valtioneuvosto linjasi tulevaisuusselonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta (2009), että Suomessa ”pyritään vähintään puolittamaan ruoan hävikki”. Valtioneuvoston ruokapolitiikkaa koskevan selonteon (2010) mukaan ”vähennetään ruoan hävikkiä kuluttajien tietoisuutta lisäämällä sekä minimoimalla jätevirrat koko ruokaketjussa”. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia (2013) puolestaan toteaa, että ”vähennetään ruokahävikkiä elintarvikeketjun

Maailmanpankin tuesta kivihiilivoimalalle Kosovossa

Eduskunnan puhemiehelle Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta 2009 linjattiin, että Suomi ajaa ”kehitysrahoituksen muuttamista ilmaston kannalta kestäväksi kansainvälisissä kehityspankeissa ja muilla foorumeilla”. Samalla päätettiin, että ”julkinen kehitysrahoitus päästöjä tuottavalle fossiilisten polttoaineiden käytölle ajetaan vaiheittain alas”. Valtioneuvoston kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa 2012 yhdeksi kehitysyhteistyön kolmesta läpileikkaavasta teemasta määritellään ilmastokestävyys. Ohjelman mukaan Suomi pyrkii ”omassa kehitysyhteistyössään – – hiilineutraaliuteen niin pian kuin mahdollista” ja ”Suomi ei rahoita kehitysyhteistyövaroillaan ydin- ja hiilivoimaa tai suurpatoja ja

DJ:ltä perittyjen tekijänoikeuskorvauksien kohtuullisuus

Eduskunnan puhemiehelle Tekijänoikeuslaki uudistettiin vuonna 2005. Laki rakentuu pitkälti oletukselle musiikin tallentamisesta fyysisille tallenteille kuten cd- ja vinyylilevyille. Sittemmin digitaalisesti hankitun musiikin merkitys sekä kuluttaja- että ammattikäytössä on kasvanut huomattavasti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kappalemäärällä mitattuna jo yli puolet musiikista ostetaan digitaalisina tiedostoina verkosta. Tekijänoikeusjärjestöt kohtelevat erityisesti verkosta laillisesti hankittuja kappaleita tavalla, jota DJ:t pitävät kohtuuttomana. Hankalimpia käytännöt ovat DJ:iden valtaenemmistölle, joka soittaa musiikkia sivutoimisesti tai harrastuspohjalta. Tekijänoikeudella suojattujen musiikkikappaleiden julkinen esittäminen

Kivenmurskaamojen ympäristövaikutukset

Eduskunnan puhemiehelle Eri puolilla maata on parhaillaan vireillä useita kivenmurskaamohankkeita. Monet paikalliset asukkaat kokevat, ettei ympäristövaikutusten arvioinnissa ja luvituksessa oteta riittävästi huomioon kaikkia lähiympäristön ihmisten kannalta tärkeitä seikkoja. Huolta aiheuttavat kaavaillut kivenmurskaamot mm. Tampereella, Nurmijärvellä ja Oulun seudulla. Murskaamojen toiminnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella 800/2010, jossa määritellään kivenmurskaamon vähimmäisetäisyys asuinrakennuksiin. Asetuksessa on säädetty myös mm. murskaamon jätehuollosta, melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoista ja pölyn leviämisen rajoittamisesta. Kivenmurskaamosta voi kuitenkin aiheutua haittaa mm.

Vaihtopiirien toiminnan verotus

Eduskunnan puhemiehelle Suomessa toimii tällä hetkellä useita niin sanottuja vaihtopiirejä. Vaihtopiireissä niiden jäsenet voivat ostaa ja myydä toisiltaan tavaroita ja palveluita pienessä mittakaavassa. Vaihtopiirin työskentely muistuttaa läheisesti perinteistä suomalaista sukulais-, ystävys- ja naapuriapua, talkootyötä sekä kirpputoritoimintaa. Vaihtopiirien olennaiset erot naapuriapuun ja talkootyöhön ovat jäsentyneempi kirjanpito avusta sekä laajemman ihmisjoukon tuominen vastavuoroisen avun piiriin. Ihmisten keskinäinen, vastavuoroinen auttaminen on keskeinen osa yhteiskuntamme toimintaa ja eetosta siinä missä rahataloudessa tapahtuva vaihdantakin. Perinteinen

Sananvapauden rajoittaminen Pietarissa

Eduskunnan puhemiehelle Kansalaisoikeuksia uhataan rajoittaa Venäjän toiseksi suurimmassa kaupungissa, Pietarissa. Syynä on lakialoite, jonka Pietarin kaupunginvaltuusto on alustavasti hyväksynyt. Laki kieltäisi niin sanotun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen propagandan esittämisen julkisella paikalla, mahdollisesti jopa tuhansien eurojen sakon uhalla. Aloite läpäisi kaupunginvaltuustossa ensimmäisen käsittelyn kirkkaalla enemmistöllä, mutta voimaantulo edellyttää yhteensä kolmea äänestystä. Propagandan määritelmä on jätetty hyvin epämääräiseksi, joten lakia voitaisiin käyttää laajamittaisesti Pietarin sananvapauden rajoittamiseksi. Käytännössä laki voisi jopa estää seksuaali- ja

Ydinvoiman lisärakentamisella saavutettavat päästövähennykset Suomessa

Kysymys eduskunnan sivuilla Eduskunnan puhemiehelle Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen esityksessä 21.4.2010 “Ydinvoima ja periaatepäätöshakemukset” on kahden uuden ydinvoimalan arvioitu vähentävän Suomen vuotuisia ilmastopäästöjä yhteensä 10 miljoonalla tonnilla vuonna 2020. Työ- ja elinkeinoministeriön VTT:ltä tilaamassa raportissa “Ydinvoimahankkeiden periaatepäätökseen liittyvät energia- ja kansantaloudelliset selvitykset” kahden uuden ydinvoimalan on arvioitu vähentävän päästöjä Suomessa yhteensä vain noin 1-2 Mt vuoteen 2025 mennessä. EU:n päästökauppa määrittää sitovan kiintiön päästökauppasektorin päästöille. Jos suomalainen lisäydinvoima vähentäisi päästöjä päästökauppa-alueella,

Junamatkustamisen ja pyöräilyn yhdistämisen edistäminen

Eduskunnan puhemiehelle Suomalaiset tekevät noin kolmanneksen päivittäisistä matkoistaan kevyellä liikenteellä. Jalan ja pyörällä liikkuminen vaikuttaa myönteisesti ihmisten hyvinvointiin. Kevyt liikenne ei myöskään tuota ilmastoa lämmittäviä tai ilmanlaatua heikentäviä päästöjä. Euroopan parlamentin liikennevaliokunta esitti syyskuussa 2008 tukipakettia junamatkustamisen ja polkupyöräilyn yhdistämisen edistämiseksi. Kulkumuotojen yhdistämisellä on tarkoitus vähentää liikenteen päästöjä erityisesti matkailussa. Valiokunnan mukaan polkupyörämatkailu EU-alueella on lisääntynyt kahden viime vuosikymmenen aikana noin viidenneksen vuosittain. Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa todetaan, että työsuhdepyöräilyä on

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Eduskunnan puhemiehelle Vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot eli VALOt (Open Source Software, OSS) ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Tunnetuin tällainen ohjelma on suomalaista alkuperää oleva Linux-käyttöjärjestelmä. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta suosittelee julkaisussaan (JHS 169) VALOjen käyttöä julkisessa hallinnossa mm. paremman tietoturvan ja järjestelmien hallittavuuden takia. Hallitus puolestaan suosittelee kannanotossaan 6.3.2009 avoimen lähdekoodin käyttöä julkisen hallinnon järjestelmissä. Aiemmin VALOja on käsitelty mm. valtiovarainministeriön suosituksessa valtion tietojärjestelmien ja

Motopark Racewayn moottoriradan melurajat Pieksämäellä

Eduskunnan puhemiehelle Motopark Raceway on Pieksämäen Virtasalmella sijaitseva, vuonna 1987 avattu ja myöhemmin laajennettu moottorirata. Motoparkiin kuuluu noin 3 500 metriä pitkä asfaltoitu rata, jota kiertää noin 3 000 metriä pitkä hiekkapohjainen rallirata. Lisäksi alueella on noin 400 metrin pituinen kiihdytysrata ja erillinen leirintäalue. Alueella järjestetään monenlaisia moottoriurheilutapahtumia. Ulkona sijaitsevat moottoriurheiluradat tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan. Etelä-Savon ympäristökeskuksen Motoparkille myöntämä ympäristölupa tuli voimaan vuonna 2005. Lupaan on sisällytetty useita määräyksiä, joissa rajoitetaan

Aiheet
Uusimmat artikkelit