Valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteen jäädyttämisestä Nižni Novgorodin kanssa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema Venäjällä on heikentynyt jyrkästi viime vuosina. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet voimakkaasti uutta niin sanotun homopropagandan kieltävää lakia ja sen väljää muotoilua, joka mahdollistaa perusoikeuksien polkemisen. Vastaavan alueellisen lain perusteella on mm. kielletty rauhanomaisia Pride-kulkueita ja tuomittu sakkoihin julisteista, joissa luki yksinkertaisesti ”homoseksuaalisuus on normaalia”. Laki rajoittaa sananvapautta räikeästi. Näin se rikkoo useita Venäjän hyväksymiä kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa sopimusta sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Lakialoite puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle Lakialoitteessa ehdotetaan, että puoluerekisteriin pyrkivä yhdistys voi kerätä kannatusilmoituksia myös sähköisesti. Verkkoasiointi on yleistynyt Suomessa koko ajan. Suomalaisista 90 prosenttia käyttää internetiä. Pankkiasioitaan verkossa hoitaa 82 prosenttia. Kansalaisaloitelaki (12/2012) mahdollistaa jo kansalaisaloitteiden kannatusilmoitusten keräämisen myös sähköisesti. Epäjohdonmukaisesti tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole kerättäessä kannattajakortteja puolueen rekisteröimistä varten. Puoluelain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yhdistyksellä tulee olla vähintään 5 000 äänioikeutettua kannattajaa, jotta se voidaan rekisteröidä puolueeksi. Puoluelain

Lakialoite: eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle Aloitteen pääasiallinen sisältö Aloitteessa esitetään juomapakkausten valmisteveron laajentamista koskemaan muita vastaavia pakkauksia. Verosta saa vapautuksen, jos pakkaukset voi palauttaa panttia vastaan palautusjärjestelmään. Näin pyritään lisäämään pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vähentämään kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja päästöjä. Perustelut Pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmä perustuu eräiden juomapakkausten valmisteverosta annettuun lakiin (1037/2004) sekä jätelakiin (1072/1993) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmästä (180/2005). Valmisteveroa peritään enintään viiden litran suuruisista pakkauksista 51

Valtuustoaloite säästöjen kustannusvaikutusten arvioinnista

Kaupunki on joutunut toistuvasti leikkaamaan menoja talouden tasapainottamiseksi. Myös tänä vuonna harkitaan säästöjä sekä käyttömenoihin että investointeihin. Säästöjen suora vaikutus kaupungin talouteen on menojen pieneneminen, jonka suuruus on melko helppo todentaa. Lähes poikkeuksetta säästöillä on kuitenkin myös muunlaisia talousvaikutuksia. Vaikutus voi olla pysyvä tai väliaikainen. Lykkäämällä investointia tai siirtämällä jokin toimintameno seuraavalle vuodelle ei kokonaisuutena vähennetä menoja – menot voivat kustannustason noustessa jopa kasvaa. Sen sijaan menot jaksottuvat toisella tavalla.

Valtuustoaloite Hämeenkadun päällystevaihtoehtojen selvittämisestä

Hämeenkatu on päällystetty koko pituudeltaan nupukivillä. Kiveys aiheuttaa monia käytännön ongelmia. Epätasainen pinnoite kuluttaa ja pahimmillaan rikkoo autoja. Tärinä vähentää bussimatkustajien viihtyvyyttä ja aiheuttaa katua lukuisia kertoja päivittäin ajaville kuskeille terveyshaittoja kuten selkävaivoja. Kiveys lisää liikenteen melua, minkä takia kaupunkimme pääkadulla on esimerkiksi usein vaikea puhua puhelimeen. Lisäksi nupukivet lisäävät polttoaineen kulutusta ja hankaloittavat liikkumista pyörätuolilla, rollaattorilla ja lastenvaunuilla. Toisaalta kiveys on pitkäaikainen osa Tampereen keskustan kaupunkikuvaa ja sillä on

DJ:ltä perittyjen tekijänoikeuskorvauksien kohtuullisuus

Eduskunnan puhemiehelle Tekijänoikeuslaki uudistettiin vuonna 2005. Laki rakentuu pitkälti oletukselle musiikin tallentamisesta fyysisille tallenteille kuten cd- ja vinyylilevyille. Sittemmin digitaalisesti hankitun musiikin merkitys sekä kuluttaja- että ammattikäytössä on kasvanut huomattavasti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kappalemäärällä mitattuna jo yli puolet musiikista ostetaan digitaalisina tiedostoina verkosta. Tekijänoikeusjärjestöt kohtelevat erityisesti verkosta laillisesti hankittuja kappaleita tavalla, jota DJ:t pitävät kohtuuttomana. Hankalimpia käytännöt ovat DJ:iden valtaenemmistölle, joka soittaa musiikkia sivutoimisesti tai harrastuspohjalta. Tekijänoikeudella suojattujen musiikkikappaleiden julkinen esittäminen

Kivenmurskaamojen ympäristövaikutukset

Eduskunnan puhemiehelle Eri puolilla maata on parhaillaan vireillä useita kivenmurskaamohankkeita. Monet paikalliset asukkaat kokevat, ettei ympäristövaikutusten arvioinnissa ja luvituksessa oteta riittävästi huomioon kaikkia lähiympäristön ihmisten kannalta tärkeitä seikkoja. Huolta aiheuttavat kaavaillut kivenmurskaamot mm. Tampereella, Nurmijärvellä ja Oulun seudulla. Murskaamojen toiminnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella 800/2010, jossa määritellään kivenmurskaamon vähimmäisetäisyys asuinrakennuksiin. Asetuksessa on säädetty myös mm. murskaamon jätehuollosta, melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoista ja pölyn leviämisen rajoittamisesta. Kivenmurskaamosta voi kuitenkin aiheutua haittaa mm.

Vaihtopiirien toiminnan verotus

Eduskunnan puhemiehelle Suomessa toimii tällä hetkellä useita niin sanottuja vaihtopiirejä. Vaihtopiireissä niiden jäsenet voivat ostaa ja myydä toisiltaan tavaroita ja palveluita pienessä mittakaavassa. Vaihtopiirin työskentely muistuttaa läheisesti perinteistä suomalaista sukulais-, ystävys- ja naapuriapua, talkootyötä sekä kirpputoritoimintaa. Vaihtopiirien olennaiset erot naapuriapuun ja talkootyöhön ovat jäsentyneempi kirjanpito avusta sekä laajemman ihmisjoukon tuominen vastavuoroisen avun piiriin. Ihmisten keskinäinen, vastavuoroinen auttaminen on keskeinen osa yhteiskuntamme toimintaa ja eetosta siinä missä rahataloudessa tapahtuva vaihdantakin. Perinteinen

Sananvapauden rajoittaminen Pietarissa

Eduskunnan puhemiehelle Kansalaisoikeuksia uhataan rajoittaa Venäjän toiseksi suurimmassa kaupungissa, Pietarissa. Syynä on lakialoite, jonka Pietarin kaupunginvaltuusto on alustavasti hyväksynyt. Laki kieltäisi niin sanotun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen propagandan esittämisen julkisella paikalla, mahdollisesti jopa tuhansien eurojen sakon uhalla. Aloite läpäisi kaupunginvaltuustossa ensimmäisen käsittelyn kirkkaalla enemmistöllä, mutta voimaantulo edellyttää yhteensä kolmea äänestystä. Propagandan määritelmä on jätetty hyvin epämääräiseksi, joten lakia voitaisiin käyttää laajamittaisesti Pietarin sananvapauden rajoittamiseksi. Käytännössä laki voisi jopa estää seksuaali- ja

Lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista

Laki avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n toisen momentin kumoamisesta Eduskunnalle 1. Lakialoitteen keskeinen sisältö Lakialoitteessa ehdotetaan avioliittolakia muutettavaksi tasa-arvoiseksi siten, että avioliitto on mahdollinen myös samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Muutos koskisi siviilivihkimistä. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat jatkossakin asettaa uskonnosta johtuvia lisäedellytyksiä kirkollisen avioliiton solmimiselle, kuten ne ovat tähänkin asti tehneet. Avioliittolain muutos aiheuttaisi muutoksia myös avioliittoasetukseen. Samalla kumottaisiin

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit