Ydinvoiman lisärakentamisella saavutettavat päästövähennykset Suomessa

Kysymys eduskunnan sivuilla Eduskunnan puhemiehelle Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen esityksessä 21.4.2010 “Ydinvoima ja periaatepäätöshakemukset” on kahden uuden ydinvoimalan arvioitu vähentävän Suomen vuotuisia ilmastopäästöjä yhteensä 10 miljoonalla tonnilla vuonna 2020. Työ- ja elinkeinoministeriön VTT:ltä tilaamassa raportissa “Ydinvoimahankkeiden periaatepäätökseen liittyvät energia- ja kansantaloudelliset selvitykset” kahden uuden ydinvoimalan on arvioitu vähentävän päästöjä Suomessa yhteensä vain noin 1-2 Mt vuoteen 2025 mennessä. EU:n päästökauppa määrittää sitovan kiintiön päästökauppasektorin päästöille. Jos suomalainen lisäydinvoima vähentäisi päästöjä päästökauppa-alueella,

Junamatkustamisen ja pyöräilyn yhdistämisen edistäminen

Eduskunnan puhemiehelle Suomalaiset tekevät noin kolmanneksen päivittäisistä matkoistaan kevyellä liikenteellä. Jalan ja pyörällä liikkuminen vaikuttaa myönteisesti ihmisten hyvinvointiin. Kevyt liikenne ei myöskään tuota ilmastoa lämmittäviä tai ilmanlaatua heikentäviä päästöjä. Euroopan parlamentin liikennevaliokunta esitti syyskuussa 2008 tukipakettia junamatkustamisen ja polkupyöräilyn yhdistämisen edistämiseksi. Kulkumuotojen yhdistämisellä on tarkoitus vähentää liikenteen päästöjä erityisesti matkailussa. Valiokunnan mukaan polkupyörämatkailu EU-alueella on lisääntynyt kahden viime vuosikymmenen aikana noin viidenneksen vuosittain. Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa todetaan, että työsuhdepyöräilyä on

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot

Eduskunnan puhemiehelle Vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot eli VALOt (Open Source Software, OSS) ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Tunnetuin tällainen ohjelma on suomalaista alkuperää oleva Linux-käyttöjärjestelmä. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta suosittelee julkaisussaan (JHS 169) VALOjen käyttöä julkisessa hallinnossa mm. paremman tietoturvan ja järjestelmien hallittavuuden takia. Hallitus puolestaan suosittelee kannanotossaan 6.3.2009 avoimen lähdekoodin käyttöä julkisen hallinnon järjestelmissä. Aiemmin VALOja on käsitelty mm. valtiovarainministeriön suosituksessa valtion tietojärjestelmien ja

Motopark Racewayn moottoriradan melurajat Pieksämäellä

Eduskunnan puhemiehelle Motopark Raceway on Pieksämäen Virtasalmella sijaitseva, vuonna 1987 avattu ja myöhemmin laajennettu moottorirata. Motoparkiin kuuluu noin 3 500 metriä pitkä asfaltoitu rata, jota kiertää noin 3 000 metriä pitkä hiekkapohjainen rallirata. Lisäksi alueella on noin 400 metrin pituinen kiihdytysrata ja erillinen leirintäalue. Alueella järjestetään monenlaisia moottoriurheilutapahtumia. Ulkona sijaitsevat moottoriurheiluradat tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan. Etelä-Savon ympäristökeskuksen Motoparkille myöntämä ympäristölupa tuli voimaan vuonna 2005. Lupaan on sisällytetty useita määräyksiä, joissa rajoitetaan

Turpeenotto ja soiden monimuotoisuus Pirkanmaalla

Eduskunnan puhemiehelle Turvetta käytetään polttoaineena energiantuotannossa ja raaka-aineena mm. puutarhataloudessa, tekstiilien valmistuksessa ja terveyshoidoissa. Turvemailla on keskeinen merkitys retkeilyssä, marjastuksessa ja metsästyksessä. Suomessa esiintyvät aapa-, keidas- ja palsasuot on luokiteltu EU:n luontodirektiivissä priorisoiduiksi erityistä suojelua vaativiksi luontotyypeiksi. Soiden suojelu on tärkeää sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen että ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. YK:n ympäristöohjelman UNEPin mukaan turvesoiden hyväksikäyttö uhkaa vapauttaa mittavia määriä hiiltä ilmakehään ja näin kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Suomi on maailman suurimpia

Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta

Tein aloitteen tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi jo vuonna 2006. Aiemman aloitteen rauettua jätin alla olevan päivitetyn version aloitteesta 2.4.2009. Tämä aloite on yhä muodollisesti käsiteltävänä lakivaliokunnassa. Eduskunnalle Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli voimaan 1.3.2002. Lain mukaan kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä voi rekisteröidä parisuhteensa ja saada pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmivat mies ja nainen. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei kuitenkaan ole kaikkia samoja oikeuksia eikä velvollisuuksia kuin avioliitossa. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole

Etälamauttimien käyttö

Eduskunnan puhemiehelle Etälamautin on ei-tappava ase, joka lamaa tahdonalaisen lihaksiston toiminnan ja aiheuttaa kipua. Laitteen toiminta-ajatuksena on, ettei se vaikuta autonomiseen hermostoon tai sydämen toimintaan. Yleisimmin käytössä on pistoolimainen versio, jonka avulla kohdehenkilöön ammutaan kaksi nuolta sähköä johtavien johtojen varassa. Suomessa poliisi otti etälamauttimet virallisesti käyttöön helmikuussa 2006. Käyttöönottoa edelsi kolmella paikkakunnalla suoritettu koekäyttö. Nykyään poliisilla on käytössään noin 200 Taser X26 -mallista etälamautinta. Myös vankeinhoitolaitos käyttää etälamauttimia. Yksityisillä vartiointiyrityksillä

Suomen mehiläiskannan turvaaminen

Eduskunnan puhemiehelle Mehiläisillä on tärkeä rooli ruoantuotannossa ja koko maapallon ravintoketjussa. Pelkästään Yhdysvalloissa mehiläispölytyksellä tuotetaan hedelmiä ja vihanneksia yli 15 miljardin dollarin arvosta vuosittain. Tarhattavat hunajamehiläiset ovat tärkeitä kukkien pölyttäjiä myös meillä Suomessa, ja niiden merkitys on korostunut entisestään luontaisten pölyttäjien vähentymisen takia. Mehiläiset käyvät noin 3-4 miljoonassa kukassa tuottaakseen puoli kiloa hunajaa. Suomessa tärkeimmät hunajakasvit ovat vadelma, rypsi, maitohorsma ja apilat. Suomessa on noin 2 700 mehiläishoitajaa. Mehiläiskannat vaihtelevat

Ilmastolaki

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ilmastolain tarkoituksena on vähentää kansallisia kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain viidellä prosentilla jäljellä olevista päästöistä laskien. Viiden prosentin vuotuiset vähennykset vuodesta 2010 alkaen johtaisivat päästöjen vähenemiseen 38 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 87 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Vähennysvauhti perustuu päästövähennyslukuihin, joita Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC pitää välttämättöminä globaalin lämpötilannousun pitämiseksi alle kahdessa asteessa. Vastaava laki on säätämisprosessin viime vaiheissa Isossa-Britanniassa. Myös Irlannissa ja Skotlannissa on tehty

Valtuustoaloite kevyen liikenteen asiahenkilön asettamiseksi

Kävely ja pyöräily ovat erinomaisia tapoja liikkua niin ympäristön, talouden kuin ihmisten terveydenkin kannalta. Kevyt liikenne ei saastuta, kuluta fossiilisia polttoaineita eikä tuota häiritsevää melua. Se vie myös vähemmän tilaa ja kuluttaa vähemmän yhteiskunnan resursseja. Kevyen liikenteen osuutta matkoista voidaan kasvattaa nykyisestä olennaisesti. Esimerkiksi Freiburgissa Saksassa ja Pariisissa Ranskassa pyöräilyn osuutta on onnistuttu kasvattamaan puolella. Oulussa päivittäisistä matkoista tehdään pyörällä jo lähes viidennes, Tampereella osuus jää selvästi alle puoleen tästä.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit