Viharikokset

Eduskunnan puhemiehelle Viharikokset (engl. hate crimes) ovat rikoksia, joiden motiivina ovat ennakkoluulot yksilöä kohtaan siksi, että tämä kuuluu tiettyyn etniseen, uskonnolliseen, kulttuuriseen, seksuaaliseen tai vamman, kansallisuuden tai sukupuolen perusteella määrittyneeseen ryhmään. Uhrien kimppuun ei käydä heidän yksilöllisten ominaisuuksiensa takia vaan ryhmiensä edustajina. Suomen lainsäädäntö ei tunne käsitettä “viharikos”. Sen sijaan rikoslaissa mainitaan rangaistuksen koventamisperusteena “rikoksen kohdistaminen kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella”. Koventamisperusteissa

Laki arvonlisäverolain 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan kondomien arvonlisäveron poistamista. Veron poisto alentaisi kondomien hintaa ja toisi ne helpommin kaikkien väestöryhmien saataville. Aloitteen tavoitteena on parantaa seksuaaliterveyttä, vähentää harkitsemattomia raskauksia ja näin edistää kansalaisten hyvinvointia sekä tuottaa valtiolle säästöjä. PERUSTELUT Suomessa myytiin vuonna 2003 noin 12,5 miljoonaa kondomia. Myynnin kokonaissumma oli noin 15 miljoonaa euroa, josta arvonlisäveron osuus oli noin 3,2 miljoonaa euroa. Kondomien arvonlisäveron poiston budjettivaikutukset olisivat siis varsin vähäisiä,

Kuukkelin suojeleminen Etelä-Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle Kuukkeli (Perisoreus infaustus) kuuluu Suomen erityisvastuulajeihin. Suomessa kuukkeli on valtakunnallisesti silmälläpidettävä ja Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalainen laji. Etelä-Suomessa kuukkelin kanta on taantunut viime vuosina merkittävästi. Metsähallituksen luontopalvelut on tehnyt selvityksen Etelä-Suomen kuukkelikannasta. Selvityksessä kerrotaan kuukkelin olevan hyvä indikaattori arvioitaessa metsäluonnon tilaa ja metsissä tapahtuvia muutoksia. Metsien pirstoutuminen on merkittävä uhka kuukkelin säilymiselle, joten kuukkelikannan taantuminen kielii metsäluonnon muutoksesta. Pirstoutumisen lisäksi taantumisen syiksi on todettu sopivan metsän pinta-alan väheneminen ja

Kantatien 51 parantamisen vaihtoehdot

Eduskunnan puhemiehelle Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen Karjaalle. Helsingissä ja Espoossa tie on moottoritie, mutta muuttuu Kirkkonummen puolella pienemmäksi, pääosin yksiajorataiseksi sekaliikennetieksi. Nyt kantatie kaavaillaan rakennettavaksi moottoritieksi myös Espoon Kivenlahden ja Kirkkonummen välillä. Hanke sisältyy Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosina 2004–08 aloitettaviin kehittämishankkeisiin. Vaikka tiesuunnitelma on hyväksytty, ei rakentamisesta moottoritieksi vielä ole päätöksiä. Moottoritiehanketta perustellaan mm. liikenteen sujuvuudella. Kivenlahden ja Kirkkonummen keskustan Munkinmäen eritasoliittymän välillä tie on yksi Suomen

Laki muovipussiverosta

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Muovipussiveron tarkoituksena on vähentää kertakäyttöisten muovipussien ympäristökuormitusta kannustamalla kuluttajia ja vähittäismyyjiä suosimaan moneen kertaan käytettäviä kauppakasseja. Kokemukset vastaavanlaisesta verosta Irlannissa ovat olleet rohkaisevia. Lakialoitteen ehdotuksen mukaan vero olisi 15 senttiä muovipussilta. Muovipussi tarkoittaa tässä yhteydessä pussia, joka 1. on tehty kokonaan tai osittain muovista ja 2. joka soveltuu asiakaskäyttöön kaupoissa, palvelupisteissä tai muissa myyntipisteissä. PERUSTELUT 1 Muovipussien ympäristökuormitus Maailmassa kulutetaan vuosittain arviolta noin 500-1 000 miljardia

Syrjivä työpaikkailmoittelu työministeriön sivuilla

Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain tarkoitus on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. Lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on muun muassa työhönottoperusteista. Lain 6 §:n mukaan “ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Syrjinnällä tarkoitetaan mm. “sitä, että

Autojen yhteiskäytön edistäminen

Eduskunnan puhemiehelle Autojen yhteiskäytöllä (car sharing) tarkoitetaan järjestelmiä, joissa osallistujat voivat käyttää autoja omistamatta niitä. Käyttäjä maksaa kuukausimaksun lisäksi varatusta ajasta ja ajetuista kilometreistä. Yhteiskäyttöauton voi varata sopivaksi katsomakseen ajaksi aina tunnin asioinnista usean viikon lomamatkaan asti. Autoja voi ottaa matkapuhelimella käyttöön niille varatuilta parkkipaikoilta mihin vuorokauden aikaan tahansa. Yhteiskäyttöjärjestelmiin kuuluu yli 70 000 ihmistä kymmenessä eri Euroopan maassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Singaporessa. Yhteiskäytön kärkimaassa Sveitsissä autoja voi ottaa käyttöön

Laki eräiden energiayhtiöitten verotuksesta

Lakialoite 147/2005 vp Eduskunnalle Windfall-voitoilla tarkoitetaan energiayhtiöiden ansiotta päästökaupan takia saamaa voittoa. Voitto kertyy siitä, että päästökauppa nostaa sähkön hintaa sähkömarkkinoilla huomattavasti tuotantokustannuksia enemmän. Ylimääräisiä voittoja kertyy erityisesti vesi- ja ydinvoiman tuottajille. Windfall-voittojen maksajiksi joutuvat kaikki markkinoilta sähköä ostavat toimijat kohonneen sähkön hinnan kautta. Teollisuudessa maksamaan joutuu erityisesti ostosähkön varassa oleva metalliteollisuus. Asumiseen, kiinteistöihin ja maatalouteen kohdistuva lisäkulu olisi jo 10 euron päästöoikeuden hinnalla suunnilleen 150 miljoonaa euroa vuodessa. Osa

Määrärahan osoittaminen kestävän energiateknologian tutkimukseen ja kehittämiseen

Eduskunnalle Maailman energiasektorin vuotuinen investointitarve on noin 450 miljardia euroa, mikä merkitsee huomattavia markkinoita kestävälle energiaosaamiselle. TEKES on arvioinut hajautettujen energiajärjestelmien markkinoiden kasvavan Euroopassa 15 % vuodessa ja nousevilla markkinoilla vielä nopeammin. Yhdysvaltalainen kestävään energiaan erikoistunut konsulttiyhtiö Clean Edge arvioi tuulivoiman maailmanmarkkinoiden kuusinkertaistuvan 37 miljardiin euroon vuosina 2004-2014. Polttokenno- ja vetyteknologian markkinoiden ennakoidaan jopa 17-kertaistuvan 12 miljardiin euroon. Suomella on merkittävää kestävän energiateknologian osaamista. Ilmastoteknologia-alan suuruudeksi Suomessa arvioidaan viisi miljardia

Windfall-veron käyttöönotto ja arvioitu tuotto

Eduskunnalle Windfall-voitoilla tarkoitetaan energiayhtiöiden ansiotta päästökaupan takia saamaa voittoa. Voitto kertyy siitä, että päästökauppa nostaa sähkön hintaa sähkömarkkinoilla huomattavasti tuotantokustannuksia enemmän. Ylimääräisiä voittoja kertyy erityisesti vesi- ja ydinvoiman tuottajille. Windfall-voittojen maksajiksi joutuvat kaikki markkinoilta sähköä ostavat toimijat kohonneen sähkön hinnan kautta. Teollisuudessa maksamaan joutuu erityisesti ostosähkön varassa oleva metalliteollisuus. Asumiseen, kiinteistöihin ja maatalouteen kohdistuvat lisäkulut olisivat jo 10 euron päästöoikeuden hinnalla suunnilleen 150 miljoonaa euroa vuodessa. Osa windfall-voitoista palautuu valtiolle

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit