Vapaasti laiduntavan poronhoidon tulevaisuus saamelaisten kotiseutualueella

Perinteinen vapaasti laiduntava poronhoito on satojen vuosien aikana ympäristöönsä sopeutunut elinkeino. Se on elämäntapa, kulttuurin perusta ja aluetaloudellisesti merkittävä työllistäjä ja tulonlähde. Porotalous on saamelaiskulttuuria tukeva elinkeino ja siten yksi saamelaiskulttuurin ilmenemisen muoto. Saamelaiskulttuurin osana saamelaisten harjoittama poronhoito onkin varsinaisen poronhoitolain (848/1990 ) lisäksi turvattu monin kansallisin ja kansainvälisin säädöksin, sopimuksin ja päätöksin (esim. YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, Suomen perustuslaki). Poronhoitolain mukaan valtion maiden käyttö erityisesti poronhoitoon

Valtuustoaloite Reilun kaupan edistämisestä

Suomessa juodaan päivittäin yli 20 miljoonaa kupillista kahvia. Kahvinjuonnillamme on vaikutusta noin miljoonan kehitysmaiden ihmisen elämään. Materiaalikeskuksen arvion mukaan Tampereen kaupunki käyttää kahvia runsaat 14 tonnia vuodessa. Kahvi on maailmankaupan toiseksi vaihdetuin tuote heti öljyn jälkeen. Kahvin hinnan romahdus on pahentanut monien kehitysmaiden sosiaalisia ongelmia. Maailmanpankin mukaan pelkästään Keski-Amerikassa on kahvintuotannosta hävinnyt muutamassa vuodessa noin 600 000 työpaikkaa. Perinteisessä kahvinviljelyssä myös käytetään lapsi- ja orjatyövoimaa. Reilu kauppa takaa viljelijöille työstä

Kansainvälisen rahoitusyhtiön (International Finance Corporation) rahoituskriteerit

Eduskunnan puhemiehelle Maailmanpankki on maailman suurin monenkeskinen valtioiden omistama rahoituslaitos. Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Corporation, IFC) on Maailmanpankkiryhmän osa, jonka tehtävänä on rahoittaa yksityissektorin hankkeita kehitysmaissa. Suomi on sekä Maailmanpankin että IFC:n jäsen. IFC:n rahoitus pyrkii tukemaan kestäviä yksityisen sektorin investointeja kehitysmaissa, vähentämään köyhyyttä ja parantamaan ihmisten elintasoa. Näihin tavoitteisiin päästäkseen IFC käyttää yksilöityjä kriteerejä ja ehtoja rahoitettaville hankkeille rahoituksesta päättäessään (nykyiset safeguard policies, operational policies). Merkittävistä yksityisen sektorin rahoituslaitoksista

Eliölajien suotuisan suojelutason turvaaminen Etelä-Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle EU:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen vuoteen 2010 mennessä (Kuudes ympäristöä koskeva Euroopan yhteisön toimintaohjelma). Suomen luonnonsuojelulain (1996/1096) yhtenä keskeisenä tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Laki tähtää lajien suotuisan suojelutason saavuttamiseen ja säilyttämiseen, mikä edellyttää, ettei lajien levinneisyysalueita pienennetä. Kuukkeli (Perisoreus infaustus) on kansainvälisesti Suomen erityisvastuulaji (Uhanalaisten lajien II seurantaryhmä). Se on aiemmin ollut yleinen eteläisintä Suomea myöten. Nykyisin se on uhanalaisuusluokituksessa valtakunnallisesti silmälläpidettävä. Lapissa kuukkeli on

Määrärahan osoittaminen alueellisille ympäristökeskuksille

Eduskunnalle Alueellisille ympäristökeskuksille kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalan tehtävinä ympäristönsuojelua, alueidenkäyttöä, rakentamisen ohjausta, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa, ympäristötutkimusta ja seurantaa koskevat asiat sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat vesivarojen käytön ja hoidon tehtävät. Alueellisten ympäristökeskusten toiminta tukee alueellista kehitystä, hyvää elinympäristöä sekä ympäristön ja luonnon suojelua. Ympäristökeskuksille on tullut jatkuvasti lisää velvoitteita mm. Euroopan unionin ympäristö-lainsäädännöstä. Vielä lisää tehtäviä on tulossa. Esimerkiksi Etelä-Savon ympäristökeskuksessa on arvioitu, että valmisteilla oleva laki vesienhoidon järjestämisestä lisää

Määrärahan osoittaminen energiatukeen

Eduskunnalle Tämä esitys on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen edellyttää hallitukselta pitkäjänteisiä toimia ja ennakoitavissa olevaa tukitasoa. Uusiutuvien energialähteiden kilpailukyvyn parantamisessa avain-asemassa on teknologian kehittäminen. Eduskunnan keväällä 2001 hyväksymässä kansallisessa ilmasto-ohjelmassa todetaan, että Kioton ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen suunnattavan vähintään 33 500 000 euroa julkista energiatukea vuosittain vuoteen 2010 saakka. Kansallisessa ilmastostrategiassa linjataan investointituen lisäksi kolme muuta instrumenttia, joiden avulla uusiutuvan energian tuotantoa edistetään

Metsähallituksen tulostavoitetta koskevan perustelutekstin muuttaminen

Eduskunnalle Tämä aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Hallitus aikoo tulouttaa valtiolle liikelaitoksena 1.1.2005 aloittavan Metsähallituksen vuoden 2005 voitosta 69,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 7 prosentin tuottoa peruspääomalle. Hallituksen Metsähallitukselle asettama tuottotavoite on kova ja se aiheuttaa ongelmia valtionmaiden monikäytölle ja monimuotoisuudelle, koska valtaosa liikelaitoksen tuotosta tulee metsien päätehakkuista. Tähän kiinnitti eduskunnan ympäristövaliokunta huomiota lausunnossaan vuoden 2004 valtion talousarviosta (YmVL 15/2003 vp) huomiota Metsähallituksen tulostavoitteeseen erityisesti Ylä-Lapin osalta. YmV:n mukaan

Tasa-arvojärjestöjen tukeminen

Eduskunnalle Suomi on sitoutunut tasa-arvotyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen ja naisten järjestö-toiminnan edistämiseen useissa kansainvälisissä sopimuksissa (mm. Pekingin julistus, YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus). Sopimuksissa todetaan, että naisjärjestöt ovat hallitusten keskeinen yhteistyökumppani sukupuolten tasa-arvon toteuttamisessa. Myös hallitusohjelmassa tasa-arvoon sitoudutaan voimakkaasti. Tasa-arvojärjestöille on osoitettu määräraha budjetin momentissa 29.69.53 (valtionavustus järjestöille). Kolmannes tuesta on mennyt kotitalousneuvontaan, ja tasa-arvotyötä tekeville järjestöille on myönnetty yhteensä vain 193 000 euroa, joka on alle

Merituulipuiston rakentaminen

Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2003 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 52 megawattia (MW). Tuulivoimalla tuotettiin sähköä määrä, joka vastasi promillea vuotuisesta sähkön kulutuksesta.(1) Kuluvan vuoden aikana tilanne on kohentunut hieman, sillä Raaheen valmistui elokuussa 11,5 MW:n tuulipuisto.(2) Tuulivoiman tekninen potentiaali ylittää Suomessa selvästi sähköntarpeen. Yksin Merenkurkun ja Perämeren rannikko- ja merialueilla tuulivoiman vuotuinen tuottopotentiaali on maisemalliset seikat ja alueiden muu käyttö huomioon ottaen 15-21 terawattituntia (TWh)(3) eli 18-25 % Suomen nykyisestä sähkön

Linja-autoliikenteen toimintaedellytykset

Linja-autoliikenteen toimintaedellytykset Eduskunnan puhemiehelle Viime vuonna bussiliikenteen matkustajamäärät vähenivät Linja-autoliiton ennakkotietojen mukaan 3,2 %. Pudotus oli raju, sillä aiempina vuosina matkustajamäärät ovat pysyneet melko vakaina. Samaan aikaan yksityisautoilun henkilökilometrien määrä jatkoi nousuaan kasvaen yli kaksi prosenttia. Linja-autoliikenteen taantuma oli suurin pääkaupunkiseudulla ja Turussa, pikavuoroilla sekä tilausliikenteessä. Matkustajamäärien vähenemä leikkasi bussiyritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta, mikä heikentää entisestään linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä. Matkustajakadosta kärsivät paitsi yritykset, myös joukkoliikenteen palvelutaso, harvaan asuttujen seutujen asukkaat, työllisyys

Aiheet
Uusimmat artikkelit