Valtuustoaloite vapaiden ohjelmien käytön edistämisestä

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot VALOt (Open Source Software, OSS) ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Tunnetuin VALO on suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä Linux-käyttöjärjestelmä. VALOilla on useita vahvuuksia. Ohjelmista ei tarvitse maksaa vuotuisia lisenssimaksuja, ja niitä voi imuroida ilmaiseksi verkosta. Ne toimivat hyvin myös vanhoissa koneissa, minkä ansiosta tietokoneita voidaan käyttää nykyistä pidempään. Turun kaupungin mukaan teoreettinen kustannussäästö kaupungin siirtymisestä Linuxin käyttöön olisi yli miljoona euroa vuodessa.

Valtuustoaloite pitkän aikavälin arvioinnista ja suunnittelusta

Kaupungin kehittämistä suunnitellaan monenlaisissa aikasykleissä. Taloussuunnittelutyö koskee seuraavaa kolmea vuotta, kaupunkistrategia kurottaa runsaan vuosikymmenen eteenpäin ja esimerkiksi väestöä ja liikennettä koskevia ennusteita kaupunki on laatinut vuoteen 2020 asti. Silti valtaenemmistö tulevaisuuden arvioimisesta ja suunnittelusta tähtää seuraaviin muutamiin vuosiin. Teemme huomisen ja ylihuomisen kaupunkia jo tänään. Nyt tehtävät kaupunkisuunnittelua ja infrastruktuuria koskevat ratkaisut vaikuttavat useita vuosikymmeniä eteenpäin. Esimerkiksi pikaraitiotien raideverkon pitäisi kestää viisi vuosikymmentä. Vastaavasti nykyään tehtäviä päätöksiä ohjaavat pitkälle ne

Valtuustoaloite yhteistyöstä energiapalveluyhtiöiden kanssa

Energiapalveluyhtiö on yritys, joka kantaa kokonaisvastuun energiansäästöinvestoinnista. Konsepti on lähtöisin Pohjois-Amerikasta, jossa yhtiöitä kutsutaan lyhenteellä ESCO (energy service company). ESCO suunnittelee, rahoittaa ja toteuttaa energiansäästöinvestoinnin asiakkaan puolesta. Investointi maksetaan alentuneista energiakuluista, joten se ei aiheuta kustannuksia asiakkaalle. Kun investointi on maksettu, siirtyy hankkeessa käytetty tekniikka asiakkaan omistukseen. Suomessa on huomattava potentiaali taloudellisesti kannattavissa energiansäästöhankkeissa. Säästöt jäävät toteutumatta etenkin siksi, että toimija haluaa keskittyä ydintoimintaansa ja pääoma käytetään ensisijaisesti tuotannollisiin investointeihin.

Valtuustoaloite työmatkaliikenteen ohjaamisesta

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja noin 15 000 työntekijällään. Se, miten nämä työntekijät kulkevat päivittäiset työmatkansa, vaikuttaa olennaisesti liikenteeseen Tampereella – ja sitä kautta mm. talouteen, viihtyvyyteen ja ympäristöön. Työmatkaliikenteen ohjaaminen perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: työnantaja voi vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden liikkumistottumuksiin. Työpaikkojen liikennesuunnitelmien laadinta mainitaankin kansallisessa ilmastostrategiassa yhtenä päästöjenvähentämiskeinona. Ohjaaminen istuu myös kaupungin strategiaan, jossa tavoitellaan mm. liikenteen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Ohjaamisesta on kokemuksia useissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Heathrow’n

Valtuustoaloite terveydenhuollon sähköpostipalvelusta

Terveydenhuollossa sähköposti voi olla kustannustehokas tapa tarjota yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua. Kaupunki voisi ottaa käyttöön osoitteen, johon voisi lähettää omaa terveydentilaa koskevia kysymyksiä. Kysymyksiä tulisi voida jättää myös kaupungin www-sivuilta. Monenlaisiin terveyspulmiin on hyvä saada opastusta yhdestä osoitteesta. Maallikon ei voi olettaa tietävän, minkä alan asiantuntijan puoleen on kulloinkin syytä kääntyä. Usein eri alat myös nivoutuvat yhteen; asiakas voi tarvita esimerkiksi sekä psykologin, ravintoterapeutin että lääkärin ohjeita. Sähköpostipalvelusta voi olla

Valtuustoaloite täydennysrakentamisen mahdollisuuksien kartoittamisesta

Täydennysrakentaminen on todettu monin tavoin kannattavaksi. Se hyödyntää olemassa olevaa yhdyskunta-rakennetta, säästää investointeja kunnallistekniikkaan, vähentää liikenteen ympäristöhaittoja, helpottaa joukkoliikenteen järjestämistä sekä tukee olemassa olevaa palvelutarjontaa. Täydennysrakentamisen päähuomio on keskittynyt kaupunkirakenteen keskellä tyhjillään tai vajaakäytössä olevien alueiden hyödyntämiseen. Kaupungin olisi kuitenkin hyvä selvittää myös muita, vähemmän ilmeisiä vaihtoehtoja. Ratkaisut tuskin tyydyttäisivät kaupungin koko tilatarvetta, mutta helpotusta ne voisivat hyvinkin tarjota. Vapautunutta tilaa voisi hyödyntää rakentamalla esimerkiksi uusia asuntoja, liiketilaa, puistoja tai

Valtuustokysely seksuaalisten vähemmistöjen asemasta

Seksuaaliset vähemmistöt ovat melko näkymättömiä, vaikka niihin kuuluvia ihmisiä on maassamme suunnilleen yhtä paljon kuin suomenruotsalaisia. Kansalaisten yhdenvertaisuus – seksuaalisesta suuntautumisesta ja vastaavista tekijöistä riippumatta – on yleisesti tunnustettu kantavaksi periaatteeksi perustuslakia myöten. Parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä oleva parisuhdelaki vahvistaisi vähemmistöjen asemaa edelleen. Käytännössä seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset joutuvat kuitenkin yhä kamppailemaan ennakkoluulojen ja suoranaisen syrjinnän kanssa. Tämä aiheuttaa mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä, pahimmillaan jopa itsemurhia. Ennakkoluulot luovat ilmapiirin, joka ruokkii vähemmistöihin

Valtuustoaloite vihreän sähkön käytön edistämisestä

Vihreä sähkö tarkoittaa uusiutuvilla energialähteillä, kuten puuperäisillä polttoaineilla, vanhalla vesivoimalla tai tuulivoimalla, tuotettua sähköä. Vihreän sähkön tuotanto ei lisää ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, ja muutkin haitalliset päästöt jäävät vähäisiksi. Vihreä sähkö on kotimaista, ja se työllistää selvästi muuta energiantuotantoa enemmän – etenkin ankaran työttömyyden kanssa painivilla syrjäseuduilla. Uuden sähkömarkkinalain myötä kuluttajat ovat voineet valita vapaasti, miltä yritykseltä sähkönsä tilaavat. Vihreää sähköä tarjoaa Suomessa jo liki 40 energiayhtiötä. Vihreä sähkö kuuluu Tampereen

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit